Participatívne rozpočty už aj na našich župných školách

1392

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil v roku 2020 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov. Zámerom BSK je touto výzvou podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí – žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha meniť školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia, rozhodovania a realizácie. Participatívny rozpočet pomáha budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy, ako aj posilňuje vzájomnú dôveru.

Do pilotného ročníka bolo vybraných prvých 20 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sa prihlásili do otvorenej výzvy. Každej škole bude pridelených 500 €, ktoré budú použité na realizáciu participatívneho procesu na škole.

V dňoch 10. a 13. februára 2020 sa na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo školenie koordinátorov stredných škôl k participatívnym rozpočtom. Školenie uskutočnili zástupkyne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Účastníci školenia – učitelia a žiaci – sa dozvedeli ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; ako vymedziť využitie peňazí; ako stanoviť maximálne náklady na projekt; akým spôsobom vybrať triedy, ktoré sa do pilotného ročníka zapoja a mnoho ďalších nápovied, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel pilotného ročníka. Súčasťou školenia bola aj ukážka práce s elektronickou aplikáciou, ktorá významným spôsobom uľahčuje prácu školských koordinátorov. Elektronická aplikácia uchováva pripravené pomocné materiály potrebné k realizácií jednotlivých aktivít a sprevádza koordinátora celým procesom krok za krokom.