Pezinok bude vďaka pasportu dopravy lepšie poznať svoju infraštruktúru

1681

Koncom roka 2021 začalo mesto Pezinok realizovať pasport dopravy. Ide o jeden z najdôležitejších dokumentov o meste. Predstavuje evidenciu údajov – informácie o miestnych komunikáciách, dopravnom značení, o objektoch MHD, mostoch, vpustiach i kanalizačných poklopoch. Vďaka pasportu dopravy môže mesto prijímať efektívnejšie rozhodnutia na viacerých úrovniach.

Ako vyzerá realizácia pasportu?

Na spracovanie pasportu sa využíva systém mobilného mapovania spolu s podrobnou aktuálnou digitálnou farebnou ortofotomapou. Pomocou jazdy vozidla s laserovým skenerom a s 360° panoramatickou kamerou po komunikáciách systém zozbiera potrebné údaje. Zozbierané údaje sa spracujú do grafickej (mapovej) a popisnej (databázovej) časti a následne doplnia existujúcu databázu mesta. Výsledky pasportu dopravy sa implementujú do Geografického informačného systému mesta Pezinok a budú využité ako podklad pre rozhodnutia o hospodárení a optimalizácii nákladov pri správe, údržbe, opravách a budovaní miestnych ciest a komunikácií.

Význam pasportu dopravy

Praktické využitie pasportu dopravy je rozmanité. V prvom rade napomáha získať veľmi presné údaje o obci či meste. Tie sa stávajú podkladom pre vykonávanie ďalších činností mesta ako vlastníka, ale aj mesta ako cestného správneho orgánu. Údaje z pasportu sa dajú využiť pri oprave a výstavbe chodníkov a ciest, pri zimnej údržbe, pri výbere optimálnych parkovacích plôch, na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky vhodným umiestnením dopravných značiek i na plánovanie opráv povrchu vozoviek. Rovnako sa dajú použiť pri naplánovaní obchádzkových trás v prípade náhlej havárie.

Posledná pasportizácia bola v Pezinku spracovaná v roku 1990, no týkala sa len dopravného značenia. Odvtedy sa mesto rozrástlo, pribudli nové štvrte a rozšírila sa cestná sieť.

Prioritou pasportu dopravy je efektívnosť pri riešení problémov a nakladaní s finančnými prostriedkami pri bežných činnostiach, tieto sa môžu pozitívne premietnuť do každodenného života Pezinčanov.

Zdroj: Mesto Pezinok