Pezinok prijíma návrhy na mestské ocenenia

794

Pezinok každoročne oceňuje osobnosti mesta. Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, môže podávať aj široká verejnosť, a to do 15. mája 2020 na e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk.

Jednotliví navrhovaní môžu byť nominovaní vo viacerých kategóriách a to sú:

Čestné občianstvo Mesta Pezinok – udeľuje sa ako najvyššie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré môže mestské zastupiteľstvo udeliť: osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete; osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Medaila so stužkou „Zásluhy za rozvoj mesta“ –  udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy.

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho – táto mestská cena sa udeľuje občanom mesta, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.

Cena primátora mesta Pezinok – cena je udeľovaná občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať osobné údaje navrhovaného ako meno, priezvisko, titul, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, kontaktnú osobu. Dôvody odporúčania na udelenie ocenenia mesta Pezinok prípadné zhodnotenie doterajšej činnosti a úspechov.

Zdroj: Pezinok