Podpora lokálneho cestovného ruchu v obci Kráľová pri Senci

585

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Podpora lokálneho cestovného ruchu a vytvorenie novej atraktivity v obci, zatraktívnenie vidieckeho sídla.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 8 500 €).

Okres: Senec

Obec: Kráľová pri Senci

Celkové výdavky projektu: 37 342 €