Všeobecné podmienky projektu „Pomôžme si“

Predmet

 1. Tieto Všeobecné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a zadávateľom inzercie (ďalej len „inzerentom“), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja (bratislavskykraj.sk/pomozme-si) v rámci projektu „Pomôžme si“, ktorého zámerom  je v čase mimoriadnych preventívnych opatrení (mimoriadnej situácie a/alebo núdzového stavu) proti šíreniu koronavírusu pomôcť obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja v ich  náročnej životnej situácii a znížiť negatívne dopady týchto opatrení.
 2. Projekt „Pomôžme si“ prostredníctvom web stránky bratislavskykraj.sk/pomozme-si slúži na spájanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc s tými, čo pomoc vedia ponúknuť tým, že poskytuje bezplatne priestor na zverejnenie inzerátov, týkajúcich sa predaja a kúpy tovarov a služieb.
 3. Projekt umožňuje zverejniť na webovej adrese bratislavskykraj.sk/pomozme-si na 30 dní  svoju ponuku  alebo dopyt na tovar alebo službu . V prípade potreby je možné inzerát zverejniť opakovane.
 4. Prevádzkovateľ  sprostredkováva kontakt medzi inzerentom a záujemcom o tovar alebo službu , pričom nezodpovedá za kvalitu, dodanie služby alebo tovaru, úhradu alebo za garanciu dodania tovaru alebo služby.
 5. Inzerent je pri zverejňovaní povinný uviesť pravdivé údaje o tovare alebo službe a tiež svoje kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo).
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré inzerent užívateľom alebo tretím stranám spôsobil zverejnením inzerátu na internetovej stránke bratislavskykraj.sk.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát presunúť, ak bude inzerentom zaradený do nesprávnej sekcie.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, ktoré budú poskytnuté a zverejnené inzerentom na svojom inzeráte.
 9. V zmysle všeobecných podmienok tohto projektu sa rozumie :
 • Obyvateľom BSK – fyzická osoba s trvalým pobytom alebo osoba žijúca na území Bratislavského samosprávneho kraja a právnická osoba majúca sídlo, alebo prevádzku na území Bratislavského samosprávneho kraja, alebo ktorá vykonáva činnosť na území Bratislavského samosprávneho kraja.
 • Prevádzkovateľom – Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606
 • Inzerciou – akákoľvek informácia obsahujúca písaný text, objednaná na zverejnenie inzerentom, obsahujúca ponuku tovaru alebo služby, ako aj k nej prináležiaca externá príloha (fotografie, videá), ktorá je následne uverejnená na webovej stránke bratislavkykraj.sk/pomozme-si.
 • Inzerentom – obyvateľ BSK, ktorý si vo vlastnom mene alebo v mene svojej firmy / organizácie objedná zverejnenie inzercie v súlade s týmito VP.
 • Objednávkou inzercie – odoslanie vyplneného formulára na stránke www.bratislavskykraj.sk/pomozme-si

Postup prevádzkovateľa a inzerenta pri objednávaní inzercie

 1. Prevádzkovateľ zverejní inzerciu výhradne len na základe objednávky inzerenta, tj.na základe vyplnenia a odoslania formulára na stránke: bratislavskykraj.sk/pomozme-si .
 2. Objednávka inzerenta musí obsahovať: meno / obchodný názov,  sekciu, v ktorej má byť inzerát zverejnený, popis a miesto poskytovaného tovaru alebo služby, e-mailovú adresu a telefonický kontakt. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát vôbec nezverejniť alebo inzerát vymazať, ak bude obsahovať hanlivé výrazy; navádzať na rasovú, náboženskú, národnostnú neznášanlivosť, alebo porušovanie iných základných práv a slobôd; alebo ak bude v rozpore s týmito  VO alebo   všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo dobrými mravmi.
 3. Inzerent sa zaväzuje, že objednaná inzercia na zverejnenie nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie inzerentom uspokojené. Inzerent sa zaväzuje, že ak prevádzkovateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí.
 4. Za obsah inzerátu je plne zodpovedný inzerent.

III. Odplata

 1. Služba je poskytovaná bezplatne.

Ochrana dát

 1. Informácie, ktoré poskytne inzerent prevádzkovateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, používa prevádzkovateľ len na zmluvné účely a je povinný ich zabezpečiť pred zneužitím tretími osobami.
 2. Inzerent – fyzická alebo právnická osoba týmto poskytuje prevádzkovateľovi výslovný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ použil jeho osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi na základe, či v súvislosti s uzatvorenou objednávkou inzercie (v rozsahu: meno, priezvisko, príp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa) výslovnej len na účely tohto projektu a vo svojej marketingovej databáze. Súhlas je poskytovaný na dobu neurčitú odo dňa udelenia súhlasu.

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VP kedykoľvek jednostranne zmeniť, alebo projekt zrušiť pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a inzerentom sú záväzné aktuálne Všeobecné podmienky. Aktuálna verzia VP je zverejnená na bratislavskykraj.sk
 3. Inzerent berie na vedomie, že vyplnením formuláru dáva výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov na účely týchto VP.
 4. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť 30. 3. 2020.