Predseda BSK Juraj Droba na politickom fóre European Metropolitan Authorities v Porte upozornil na štrukturálne výzvy metropolitných regiónov a na potrebu eurofondov pri ich riešení

807

V dňoch 11. a 12.11.2021 sa Bratislavský župan zúčastnil politického fóra European Metropilitan Authorities v portugalskom Porte. Cieľom fóra, ktorého sa zúčastnili predstavitelia regiónov naprieč EÚ, bolo poskytnúť priestor aktérom metropolitných regiónov pre výmenu skúseností v oblasti metropolitnej agendy. V spoločnej deklarácii vyzdvihli dôležitosť implementácie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a stratégií, akou je napríklad European Green Deal, na lokálnej a regionálnej úrovni.

V rámci diskusného panelu zameraného na priority metropolitných regiónov predseda BSK Juraj Droba diskutoval s primátorkou Dublinu, podpredsedami regiónu Helsinki-Uusimaa a metropolitnej oblasti Toulouse a zástupcom metropolitného regiónu Amsterdam. V rámci neformálnych bilaterálnych rokovaní predseda diskutoval aj s  eurokomisárkou Elisou Ferreirou.

Diskusia bola zameraná na potenciál metropolitných oblastí v rámci udržateľnej, inteligentnej a zelenej obnovy po pandémii COVID-19, ktorá postavila samosprávy pred nové výzvy. Politickí predstavitelia sa zhodli, že socio-ekonomická kríza spôsobená ochorením COVID-19 však zároveň predstavuje príležitosť pre udržateľný rozvoj smerujúci k väčšej odolnosti regiónov voči výzvam 21. storočia. Podľa predsedu BSK sa počas pandémie  preukázalo, že „metropolitné regióny sú hybnou silou ekonomického rastu a rozvoja a taktiež rodiskom inovatívnych nápadov, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu pri socio-ekonomickej obnove“.

Župan Juraj Droba počas diskusie upozornil, že Bratislavský kraj dlhodobo čelí vážnym štrukturálnym výzvam, ktoré nie je možné riešiť bez dostatočných finančných zdrojov z európskych fondov. Územie Bratislavského kraja nie je homogénne, nakoľko pozostáva z hlavného mesta Bratislavy, ktoré čelí „mestským“ výzvam a 3 vidieckych okresov s podobnými výzvami akým čelia okresy v iných regiónoch Slovenska, avšak s obmedzenou oprávnenosťou čerpať eurofondy. Následne predstavil plány BSK do budúcna v oblastiach udržateľnej mobility, životného prostredia a vzdelávania. Štát, mesto a kraj pripravujú investície do udržateľných spôsobov dopravy, keďže v súčasnosti je automobilová doprava jedným z najvýznamnejších zdrojov znečisťovania ovzdušia. „Snažíme sa o vytvorenie udržateľnej, ekologickej a atraktívnejšej verejnej dopravy prostredníctvom modernizácie a kapacitné budovanie infraštruktúry koľajovej dopravy vrátane výstavby prestupných terminálov, ale taktiež budovanie cyklotrás v rámci obcí a miest,“ dodal predseda BSK.

Vo svojom prejave ďalej predstavil plány kraja na posilnenie prepojenia medzi hlavným mestom a jeho okolím v oblastiach udržateľnej mobility, životného prostredia a vzdelávania. Spomenul aj stanoviská Európskeho výboru regiónov týkajúce sa nových výziev pre metropolitné regióny či väčšieho zapojenia regiónov a miest do prípravy nového programového obdobia, ktorých bol spravodajcom.

Nakoľko rokovania medzi Slovenskom a Európskou komisiou ohľadnom možnosti transferu a nastavenia spravodlivejších podmienok čerpania eurofondov vstupujú do finálnej fázy, hlavným cieľom neformálneho stretnutia predsedu BSK s komisárkou Ferreirou bolo predstaviť hlavné argumenty podporujúce transfer v prospech BSK a zároveň vyvrátiť argumenty EK o ekonomickej vyspelosti regiónu. Predseda opäť zdôraznil, že aj keď je HDP kľúčovým indikátorom pre alokáciu eurofondov, EK musí vziať do úvahy skutočnú realitu a zohľadniť komplexný stav rozvoja územia. Nepomer medzi HDP a rozvojovými výzvami kraja je možné vybalansovať práve prostredníctvom transferu alokácie EŠIF. Predseda tiež zdôraznil, že na Slovensku bola dosiahnutá široká územná dohoda medzi samosprávou a národnou úrovňou v prospech realizácie 10% transferu do Bratislavského kraja. Na záver predseda vyzdvihol, že „z rozvoja BSK profitujú aj ďalšie regióny prostredníctvom silných sociálnych a hospodárskych väzieb a tzv. spill-over effektu“