Prijímačky na strednej pedagogickej škole Bullova budú inkluzívnejšie

989

Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej v Bratislave v spolupráci s Inklucentrom nastavilo inkluzívnejšie prijímacie pohovory v aktuálnom školskom roku 2021/22. Boli upravené kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium pedagogických smerov na SOŠPp. Diagnóza nemá byť diskriminujúca, dôležitý je skutočný potenciál človeka.

Je veľmi pozitívne vidieť, že pôvodné kritéria ako napríklad: „Uchádzači nesmú mať vývinové poruchy učenia.“ nahradili oveľa miernejšie a otvorenejšie individualite každého žiaka: „V prípade žiaka s vývinovou poruchou učenia podľa § 2 písm. n) školského zákona je potrebné doložiť odborný posudok z poradenského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení, ktoré sa vyjadrí k vhodnosti študijného odboru vzhľadom k zdravotnému znevýhodneniu.Takáto formulácia umožňuje študovať aj žiakom, ktorí splnia prijímacie pohovory a ich špecifické ťažkosti nezasahujú do výkonu ich povolania. A to môže byť u rôznych detí rôzne. 

Spoločné komunikácie a precízovanie textu kritérií s vedením školy považuje Inklucentrum za ukážku snahy a krokov k tomu, aby bolo vzdelávanie menej diskriminujúce iba na základe diagnózy dieťaťa a viac otvorené jeho funkčnosti, jeho možnostiam a potenciálu dieťaťa. 

Inklucentrum vyjadruje veľkú vďaku riaditeľke školy a jej tímu za ochotu spolupracovať a otvorenosť pri diskusii. Verí, že stredné školy budú svoje prijímacie pohovory stále viac nastavovať tak, aby nebola dôležitá diagnóza, ale skutočný potenciál konkrétneho žiaka.