Projekt Vodozádržného parku Hviezdoslavov má prvé obrázky

796

Hlavným cieľom projektu vo Hviezdoslavove je kompletná, významná a moderná revitalizácia verejného priestoru, predovšetkým Parku P. O. Hviezdoslava, okolia obecného úradu, kultúrneho domu, resp. vnútrobloku Lipového námestia, obnova a modernizácia všetkých spevnených plôch a dlažieb v súčasnom centre obce, významné parkové a sadové úpravy, vytvorenie vodných plôch za účelom retenčných opatrení, zber dažďovej vody zo striech spomínaných budov a jej následné znovupoužitie na zavlažovanie, zefektívnenie zavlažovania pestovanej flóry v centre obce, príprava a adaptácia na klimatické zmeny či realizácia vodných prvkov. V súbehu s priestorom na Pažiti, kde rastie nová, veľká základná škola, či kostol s prednámestím, by tak mohol vzniknúť atraktívny, otvorený, moderný a vzdušný veľkopriestor s mnohými tzv. „zelenými“ prvkami.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10-miliónov EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie nesmie prekročiť sumu 200-tisíc EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.

V rýchlom slede ide o 3. novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok v horizonte 4 mesiacov. V procese je aj rekonštrukcia strechy obecného úradu s celkovými rozpočtovými nákladmi 29.635,- EUR a rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu a vytvorenie komunitného centra za 70.467,- EUR.

Zdroj: Hviezdoslavov