Račianske srdce. Ocenené boli významné osobnosti Rače

1332
Račianske srdce

Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti – športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti. Ocenenie Račianske srdce sa každoročne udeľuje na jar počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome. Tohtoročná slávnosť sa konala 20. marca.

Za rok 2022 získali ocenenie Račianske srdce dlhoročná učiteľka telesnej výchovy na ZŠ Tbiliská Darina Kučerová, dlhoročná členka Slovenského zväzu invalidov Darina Polakovičová, členka Račianskeho muzeálneho spolku a dlhoročná propagátorka Rače a jej dejín Mária Hatalová, podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Alojz Luknár a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s riaditeľkou Janette Motlovou a zástupkyňou vedúcej úseku pre výskumnú činnosť Magdalénou Špotákovou.

Zľava: Darina Kučerová, Darina Polakovičová, Mária Hatalová, Alojz Luknár, Magdaléna Špotáková, Janette Motlová.

Profily ocenených

Darina Kučerová pôsobí ako učiteľka telesnej výchovy a ruského jazyka na ZŠ Tbiliská. Počas svojho pôsobenia v škole sa pravidelne so žiakmi zúčastňuje športových aktivít organizovaných nielen mestskou časťou Bratislava-Rača. Vďaka jej pedagogickým schopnostiam sa škola umiestňuje na popredných miestach na jednotlivých podujatiach. V súkromí sa venuje cvičeniu hromadných Sokolských skladieb a reprezentuje Raču na Sokolských zletoch na Slovensku i v Česku.

Darina Polakovičová sa narodila v Rači do rodiny Albíny a Antona Lukačovičových. Rodičia pracovali vo vinohradoch, čo ju viedlo k tomu, aby pokračovala aj s manželom Jozefom, v tejto práci o zachovanie tradičného pestovania — kolových vinohradov. Pracuje na Magistráte hl. mesta v Bratislave. Pri tejto práci si nájde čas aj pre spolok Slovenský zväz invalidov (SZI), kde je členkou od roku 2000 a aktívne sa zapája do akcií, ktoré pripravuje pre svojich členov. Organizuje rôzne výlety po Slovensku, rekondičné pobyty, kúpania v Dunajskej Strede aj dovolenky v Chorvátsku. Zúčastňuje sa na sprievodoch Vinobrania aj kladenia vencov pri pamätníku Padlých vojakov. Je dlhoročnou členkou Matice Slovenskej. K seniorom v Rači má veľmi blízky vzťah. Je ochotná pomáhať a poradiť starším ľuďom. Aj počas pandémie priložila ruku k dielu. Počas pandémie sa starala o starších ľudí.

Mária Hatalová je členka Račianskeho muzeálneho spolku a dlhoročná propagátorka Rače a jej dejín. Venuje sa organizačnej práci v rámci rímsko-katolíckej farnosti prednáša a publikuje v rámci Račianskeho muzeálneho spolku (RMS) aj na portáli račan.sk. Od vzniku RMS sa veľmi aktívne zúčastňuje na príprave a realizácii výstav RMS. Obdivuhodné sú jej lektorské aktivity nielen na výstavách, ale aj v miestnych kostoloch. Bola konzultantkou a neskôr aj najbližšou spolupracovníčkou Ľudovíta Havloviča pri tvorbe jeho knihy Rača – Z dejín a pamiatok, prevzala po ňom sústavnú prácu nad podrobným Kalendáriom významných výročí udalostí a osobností v Rači. Svoj profesijný život až do odchodu do dôchodku venovala práci v štátnej službe na poli medzinárodných vzťahov aj diplomatického protokolu a v posledných rokoch aj v oblasti cestovného ruchu. Nakoľko ju od žiackych rokov lákala história a práca s ľuďmi, venovala sa im popri zamestnaní ako vlastivedná sprievodkyňa. Vyše 18 rokov aktívne pôsobila ako sprievodkyňa po Bratislave v rámci BKIS, ako aj v rôznych cestovných kanceláriách, neskôr zopár rokov aj metodicky prispievala k príprave budúcich sprievodcov BKIS. Za túto činnosť bola v roku 2021 uvedená do Siene slávy – Sprievodca cestovného ruchu BKIS. Celým svojím srdcom a neúnavnou kultúmo-osvetovo-spoločenskou činnosťou dlhé roky výnimočnou občiankou mestskej časti.

Alojz Luknár oslávil v tomto roku 85. narodeniny. Napriek vysokému veku je stále aktívny. Narodil sa a žije v Rači. Je podpredsedom Jednoty dôchodcov Slovenska a dlhoročným členom ZO JDS v Rači. Aktívne sa zúčastňuje na práci pre členskú základňu. Počas celého aktívneho života pôsobil a pracoval voblasti kultúry. Už v čase študentských rokov bol aktívnym členom folklórneho a neskôr estrádneho súboru Račan, aktívne sa angažoval na rôznych nielen kultúrnych, ale aj športových podujatiach v Rači. Podieľal sa ako spoluorganizátor a metodik na mnohých projektoch v oblasti hudobnej kultúry na Slovensku, napríklad Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavská lýra, letné festivaly pre mladých aj folklórne slávnosti aj vo funkcii štátneho intendanta pre oblasť kultúry Bratislavského kraja aj ako riaditeľ Kongresového centra ISTROPOLIS. Svoje celoživotné skúsenosti a kontakty využíva a pomáha pri organizovaní akcií pre členskú základňu JDS v Rači a pravidelne tieto akcie aj sponzorsky zabezpečuje.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamo riadená príspevková organizácia MŠVVaŠ SR so sídlom v Rači. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa už desiatky rokov zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí vrátane tých, ktoré sa určitým spôsobom odlišujú od bežnej populačnej normy, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú, navrhovaním a overovaním spôsobov a postupov ako ho možno pozitívne optimalizovať. Operatívne sa zameriava aj na výskum mapovania dopadov opatrení pandémie COVID-19. Aplikovaný výskum sa sústreďuje hlavne na osobnostnú, vývinovú, pedagogickú, poradenskú a sociálnu psychológiu a patopsychológiu so snahou o zabezpečenie maximálnej využiteľnosti získaných poznatkov v poradenskej, preventívnej a vo výchovno-vzdelávacej praxi.