Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Základné informácie:

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO2 (skleníkový plyn prospievajúci k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.

Aktivity BSK:

Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci

Výstup projektu:

  1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove SOŠ Ivanská cesta 21
  2. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava

Rozpočet projektu: 167 831,60 EUR

Spolufinancovanie BSK: 8 391,58 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 63 017,73 EUR

Trvanie projektu: 02/2021-08/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja – Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK“.

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód žiadosti o NFP: 310021ABL9

Aktuálny stav:  v procese

  • Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
  • Schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
  • Príprava verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Prejsť na obsah