Úvod Regionálny rozvoj Projekty Predložené Obnova Malinovského parku

Obnova Malinovského parku

Revitalizácia parku v Malinove

Základné informácie:

Cieľom projektu je zachovanie lokálneho hmotného a nehmotného dedičstva v podobe revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky park Malinovo a sýpky v Sopronkövesd. Účelom je posilnenie potenciálu slovensko-maďarského prihraničného územia v kontexte rozvoja lokálneho kultúrneho dedičstva a posilnenie lokálnej identity pomocou aktivít na podporu budovania komunity.

Aktivity BSK:

    1. Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – historický park v Malinove
    2. Náučný chodník – šľachtického rodu Apponyi
    3. Workshop na interpretáciu kultúrneho dedičstva

Výstup projektu: 

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k lokálnemu dedičstvu, budovaniu komunity, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu:               3 140 480,65 EUR
Spolufinancovanie BSK:          251 238,46 EUR (8%)

Trvanie projektu: 04/2024 – 09/2026

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav:  v procese

  • Geodetické zameranie a dendrologický prieskum boli ukončené.
  • Na základe koncepčnej štúdie bola spracovaná projektová dokumentácia. V 06/2023 bola projektová dokumentácia schválená zo strany KPÚ a následne bude predložená na stavebný úrad.
  • 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU na roky 2021-2027 pod názvom projektu „Tales of past“. Čaká sa na vyhodnotenia ŽoNFP.
  • Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 06/2024.

Kontakt

Mgr. Zuzana Krajčíková

Oddelenie cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a lokálnej ekonomiky
Info bod SK-HU, SK-AT
Mobil: +421 911 109 047
Tel. č.: 02 / 48 264 849
E-mail:
zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

Prečítajte si viac

Župa plánuje zrevitalizovať park v Malinove. Prinavráti mu zašlú slávu a vzhľad z 18. storočia

0
Krajinno-prírodný park v Malinove prejde komplexnou obnovou. Areál bude slúžiť na oddychové, kultúrne, vzdelávacie a historické aktivity. Prístupný bude širokej verejnosti. Ideový zámer schválilo...

Partneri projektu

Prejsť na obsah