Predložené

Preložené projekty

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Projekt zameraný na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytávania zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora

Hĺbková obnova verejných historických budov je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom budúcich projektov je znížiť energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK.

Revitalizácia parku v Stupave

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Revitalizácia parku v Malinove

Zámer projektu spočíva v obnove a uchovaní pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácie historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva.

RegioCap SK-AT

PRIPRAVOVANÉ: Kampus športu a zdravia v Petržalke

Projekt zameraný na vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu.

Nemocnica Bory

PRIPRAVOVANÉ: Projekty budovania kampusov

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia.

Prejsť na obsah