Úvod Regionálny rozvoj Projekty Predložené Obnova Stupavského parku

Obnova Stupavského parku

Revitalizácia parku v Stupave

 

Parky sú dôležitými rekreačnými oblasťami a vyhľadávanými turistickými destináciami pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z prihraničných regiónov. Veľká časť z nich má unikátnu polohu v centre mesta, čím sú pod tlakom čoraz zreteľnejšej klimatickej zmeny. Rastúci počet obyvateľov a zvyšujúci sa podiel zastavaných plôch vytvára výrazný tlak na funkciu verejného priestoru a kultúrnych aktivít. V súčasnosti sú parky pod tlakom aj z hľadiska vysokej návštevnosti a to konkrétne v Schönbrunne a Eisenstadte.
Pripravované projektové aktivity v parku v Stupave majú za cieľ prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva a zvýšeniu návštevnosti. Hlavným cieľom nášho projektu je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT, zachovanie a rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu, prostredníctvom nadobudnutia znalostnej bázy a vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia, ktoré bude dosiahnuté pilotnými a inovatívnymi investičnými aktivitami.

Aktivity BSK:

  1. Riadenie projektu vo funkcii vedúceho partnera projektu
  2. Publicita a informovanosť
  3. Štúdia zameraná na manažment a starostlivosť o historické parky/záhrady v kontexte zmeny klímy
  4. Revitalizácia historického parku v meste Stupava vrátane vybudovania náučného chodníka

Výstup projektu: 

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu:             1 988 725,30 EUR
Spolufinancovanie BSK:        159 098,02 EUR (8%)

Trvanie projektu: 04/2024 – 03/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav:  v procese

 • Geodetické zameranie a dendrologický prieskum boli ukončené.
 • Na základe koncepčnej štúdie bola spracovaná projektová dokumentácia. V 06/2023 bola projektová dokumentácia schválená zo strany KPÚ a následne bude predložená na stavebný úrad.
 • 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu Interreg VI-A SK – AT 2021-2027 pod názvom projektu “Parksfit4future”. Očakáva sa vyhodnotenia ŽoNFP.
 • Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 06/2024.

Kontakt

Mgr. Zuzana Krajčíková

Oddelenie cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a lokálnej ekonomiky
Info bod SK-HU, SK-AT
Mobil: +421 911 109 047
Tel. č.: 02 / 48 264 849
E-mail:
zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

Prečítajte si viac

Bratislavská župa chce zrevitalizovať park v Stupave, aj s dôrazom na zmenu klímy

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje revitalizáciu parku v meste Stupava v okrese Malacky z 18. storočia. Vyplýva to z ideového zámeru pre projekt Parksfit4future,...

Partneri projektu

Prejsť na obsah