RegioCap SK-AT

RegioCap SK-AT

Cieľom projektu je posilnenie a koordinácia cezhraničného regionálneho rozvoja, ako aj iniciovanie cezhraničnej spolupráce relevantných aktérov v tematických oblastiach, ktoré sú dôležité pre slovensko-rakúske pohraničie a ktoré boli identifikované na základe príslušných strategických dokumentov.
Spolupráca medzi partnerskými organizáciami bola nadviazaná už v predchádzajúcom období, ale vzhľadom na súčasné cezhraničné potreby a výzvy boli aktivity rozšírené o nové témy, ktoré budú v regióne aktívne prebrané a na ktorých sa bude pracovať v zmysle regionálneho riadenia prístupu „zhora nadol“.
Inovatívnym prvkom projektu je kapitalizácia a riadenie znalostí. Cieľom je identifikovať metódy a výsledky už realizovaných projektov, ktoré môžu byť relevantné pre sieť obcí v pohraničnom regióne v súvislosti s riešenými témami. Dôraz sa kladie na spoločný strategický prístup k vybraným témam, ktorý umožňuje lokálnu cezhraničnú kapitalizáciu poznatkov a výsledkov predchádzajúcich projektov alebo aktivít. Projekt RegioCap SK-AT tak môže stimulovať nové aktivity v cezhraničnom regióne na akúkoľvek tému.

Zhrnutie cieľov projektu:

 • Podpora a posilňovanie cezhraničného regionálneho rozvoja v zmysle prístupov „zdola nahor“ a „zhora nadol“
 • Vytváranie nových sietí pre aktuálne cezhraničné témy a výzvy
 • Kapitalizácia a znalostný manažment – aktívne využívanie existujúcich výsledkov a metód projektu a ich ďalšie synergie a využitie
 • Mobilizácia nových aktérov (miestne a regionálne združenia, mikroregióny, neziskové organizácie, organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, ako i ďalšie organizácie zriadené v krajoch, atď.)

Aktivity BSK:

  1. Rešerš výsledkov cezhraničných projektov
  2. 1x Konferencia
  3. Dotazníkový prieskum v území partnera
  4. 1x zasadnutie starostov
  5. 2x študijná cesta
  6. 1x bilaterálny workshop
  7. 1x regionálny okrúhly stôl
  8. Kalendár príkladov dobrej praxe

Cieľové skupiny:obyvateľstvo programového územia, verejné, regionálne a miestne orgány, mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie/školy

Výstup projektu: 

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k lokálnemu dedičstvu, budovaniu komunity, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet BSK:                      154 995,00 EUR
Spolufinancovanie BSK:         12 399,60 EUR

Trvanie projektu:  01/2024 – 12/2028

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_1 „Projekt Regionálny kontaktný bod SK-AT“. Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „RegioCap SK-AT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 128/2023 zo dňa 10.11.2023.

Aktuálny stav:  v procese

 • 12/2023 – projekt bol schválený Monitorovacím výborom programu Interreg SK-AT
 • 02-03/2024 – proces zazmluvňovania
 • 04/2024 – začiatok implementácie projektu

Kontakt

Mgr. Zuzana Krajčíková

Oddelenie cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a lokálnej ekonomiky
Info bod SK-HU, SK-AT
Mobil: +421 911 109 047
Tel. č.: 02 / 48 264 849
E-mail:
zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

Partneri projektu