Rozšírenie čističky odpadových vôd v obci Plavecké Podhradie

692

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rozšírenie čističky odpadových vôd.

Po ukončení tohto projektu zvýšime obslužnosť obce pri nakladaní s odpadovými vodami. Cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia. Prínos pre obyvateľov obce bude ako ekonomický, tak aj komfortnejší s ohľadom na riešenia tejto problematiky.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Plavecké Podhradie

Celkové výdavky projektu: 167 000 €