Úvod Sociálne veci Registrácia sociálnych služieb Žiadosť o zápis do registra

Žiadosť o zápis do registra

Žiadosť o zápis do registra

Poskytovateľ  sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do Registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), ktorý vedie vyšší územný celokꓼ to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.

Postup pri zápise do Registra sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom (BSK)

Príloha č. 1 Žiadosť právnickej osoby o zápis do Registra sociálnych služieb

Príloha č. 2 Žiadosť fyzickej osoby o zápis do Registra sociálnych služieb

Príloha č. 3 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 3a Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 4 Údaje o finančných podmienkach

Príloha č. 5 Údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva

Príloha č. 6 Poverenie pre fyzickú osobu zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby

SUMÁR – Prílohy k žiadosti o zápis do Registra sociálnych služieb

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3 zákona o sociálnych službách. Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok bezodkladne oznámi poskytovateľovi sociálnej služby doručením oznámenia do vlastných rúk. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 zákona o sociálnych službách a deň začatia poskytovania sociálnej služby. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu nemožno previesť na inú osobu a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby, ak je ním právnická osoba. To neplatí, ak právnym nástupcom poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou zriadenou obcou, je táto obec.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje  alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý má záujem zmeniť miesto poskytovania sociálnej služby, je povinný v zmysle § 64 ods. 9 zákona o sociálnych službách podať žiadosť  o zápis do registra podľa § 64 ods. 1 až 8 a § 63 zákona o sociálnych službách. 

Za zmenu miesta poskytovania sociálnej služby sa nepovažuje zmena, ak

  1. a) je v rámci územného obvodu vyššieho územného celku, v ktorom je táto sociálna služba zapísaná do registra,

b)je vykonaná s cieľom ochrany života, zdravia alebo majetku,

c)nepresahuje obdobie 24 mesiacov a

d)je sociálna služba poskytovaná v priestoroch, ktoré spĺňajú hygienické podmienky zodpovedajúce účelu druhu sociálnej služby; na preukazovanie splnenia hygienických podmienok sa odsek 6 § 64 zákona o sociálnych službách vzťahuje rovnako.