SOŠ pedagogická na Bullovej chce vytvoriť ekozónu

900

Na strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej veľmi citlivo vnímajú prebiehajúce klimatické zmeny, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú celý ekosystém. Škola si kladie za povinnosť zvyšovať povedomie žiakov o klimatických problémoch a prispievať k riešeniu situácie.

Budova školy disponuje vonkajším átriom, z ktorého cieľom je vytvoriť výchovno-vzdelávaciu zónu s environmentálnym účelom. Základný cieľ projektu spočíva v prepojení vzdelávacej zložky s novovytvorenou eko-zónou, v ktorej budú mať možnosť žiaci a pedagógovia realizovať eko-aktivity v podobe výsadby, správneho separovania odpadu, zazelenania plochy a samotnej starostlivosti o eko-priestor ako aj možnosti sa v tak aktuálnej problematike neustále vzdelávať.Chceli by sme zviditeľniť vnútroblok školy tak, aby sa priestor stal atraktívnou edukačnou zónou pre žiakov, pedagógov, žiakov MŠ a širšiu verejnosť. Našou snahou je vytvoriť eko-zónu pre environmentálne účely s vonkajšou triedou a tak rozšíriť možnosti vyučovacieho procesu (pergola, vonkajšia tabuľa, projektor a plátno, stôl, lavičky, vyvýšené záhony, kvetináče, liany),“ približuje riaditeľka školy Galina Šimončičová.

Okrem vytvorenia eko-zóny je taktiež cieľom viesť žiakov k ekologickému spôsobu života, prehodnotiť vlastný prístup a správanie sa k prírode a planéte a eliminovať konzumný spôsob života.

Átrium bude mať okrasnú, spoločenskú a edukačnú funkciu. Dominantou átria bude altánok (exteriérová učebňa, ktorý je umiestnený v južnej časti átria). Umiestnenie altánku vychádza tiež z pozície existujúcich inžinierskych sietí a drevín, ktoré sú v návrhu zachované. V altánku bude umiestnené sedenie pre približne 30 ľudí, formou stupňovitej lavice. K altánku je vedený priamo od vchodu do átria mlatový (vodopriepustný) chodník. Rovnako všetky menšie chodníčky sú navrhnuté ako vodepriepustné.

V átriu sú umiestnené prvky ako bylinková špirála, pocitový chodník, boxy s rôznymi materiálmi, vyvýšený záhon na pestovanie a záhon na princípe kompostovania. Všetky tieto prvky by mali slúžiť na výučbu. Ku každému z týchto prvkov je možné umiestniť tiež menšiu informačnú tabuľku. Po celom obvode átria je okapový chodník.

V priestore átria sú navrhnuté nenáročné trvalkové záhony. Zmesi rastlín sú odskúšané, umiestňujú sa aj na náročné stanovištia, ako kruhové objazdy, rastlinné druhy sú vyberané tak, aby zniesli slnečné a vysychavé stanovištia. Typické sú zakladaním bez geotextílie a extenzívnou údržbou. Zo vzratlých drevín sú doplnené 2 nižšie stromy – judášovec a svíb, okrasné svojim kvitnutím. Medzi altánkom a časťou s jednotlivými výučbovými prvkami sa nachádza pobytový trávnik. Zakomponované sú aj 2 solárne lavičky.

Priestor pri telocvični bude určený najmä na pestovanie a stým súvisiacu výučbu. Táto úžitková časť bude uzavretá na svojom konci drevenou bránou. Smerom k nej je dokončený asfaltový chodník namaľovaný rôznymi farbami.

V polovici priestoru bližšie pri vstupe sú navrhnuté nízkokmenné ovocné stromy, na opačnej strane vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny. Po obvode priestoru sú navrhnuté ovocné kry, nechýbajú tiež nádrže na zber zrážkovej vody, kompostovacie nádoby, vermikompostér, hmyzie hotely.