Spojená škola Pankúchova vyučuje v novej Ekoučebni

795

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu určenú pre základné a stredné školy, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Spojená škola Pankúchova sa rozhodla zapojiť do výzvy. „Získali sme grant na projekt „Ekoučebňa na GYMPABA“, ktorý sa realizuje v rámci programu SK-Klíma a je financovaný z Nórskych grantov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR,“ približuje Lenka Peschlová.

Súčasťou projektu sú viaceré aktivity, z ktorých najviditeľnejšími sú vybudovanie Ekoučebne na pozemku za budovou školy a vytvorenie vzdelávacích materiálov v oblasti zvyšovania povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám. Súčasťou Ekoučebne je zelená strecha, motýlie a bylinkové záhony, meteostanica, kompostovisko, pocitový chodník, nádoby na dažďovú vodu a triedenie odpadu.

Do samotnej realizácie Ekoučebne sa zapojili učitelia, žiaci školy aj rodičia, pod vedením pani učiteľky Ľubice Magnússon, koordinátorky environmentálnej výchovy a vyučujúcej predmetu Európske štúdiá. Na tomto predmete majú študenti možnosť diskutovať o odborných témach v oblasti biológie, ekológie, geografie a histórie. Práve tu vzniká veľký priestor pre environmentálne témy, ktoré v dnešnej dobe rezonujú v celej spoločnosti.

Dôležitým aspektom vízie Spojenej školy na Pankúchovej je začleňovanie neformálnych foriem vzdelávania do vzdelávacieho systému. Objavovanie, skúmanie, tvorivý prístup a rešpektovanie rozmanitosti súčasného sveta sú dôležitými prístupmi nie len vo vzdelávaní, ale všeobecne vo vedení mladých ľudí. „S týmto povedomím sa snažíme každodenne pracovať. Vytvorenie Ekoučebne a jej využívanie na environmentálne a outdoorové vyučovanie nám umožňuje vzdelávať našich žiakov v oblasti zmeny klímy. Praktickými aktivitami, ako sú staranie sa o vyvýšené záhony, využívanie dažďovej vody a kompostoviska alebo efektívne triedenie odpadu ich vedieme k prirodzeným vedomostiam v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy,“ dodáva.