Športovým projektom zostáva týždeň na uchádzanie sa o podporu

1066

V aktuálnom ročníku Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy rozdelí bratislavská župa takmer 1,2 milióna eur v piatich oblastiach podpory. Pozor si treba dať na termín ukončenia, pretože sa líšia. Prvými končiacimi výzvami je schéma na podporu mládeže a schéma na podporu športu. 

„Našou prioritou je predovšetkým podpora mládeže do 30 rokov. Zámerom výzvy v oblasti podpory mládeže je podporiť rozvoj systémovej práce s mládežou s cieľom zabezpečiť jej ďalší rozvoj, neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času, ako aj jej participácia na živote spoločnosti. Schéma na podporu športu sa zase zameriava na podporu rozvoja športujúcej organizovanej i neorganizovanej verejnosti, prioritne detí a mládeže do 23 rokov,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.  

Žiadosti na podporu mládeže, kde je na rok 2020 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vyčlenených 51 000 eur, je možné predkladať do 21. 1. 2020. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur. Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť.  Výška minimálneho spolufinancovania je 25 % z celkového rozpočtu projektu.  O dotáciu môže požiadať obec, mesto, mestská časť na území BSK; organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK; právnická osoba so sídlom na území BSK; fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK. Cieľovými skupinami je mládež vo veku do 30 rokov na území BSK; mládež z bežného i sociálne znevýhodneného prostredia vo veku do 30 rokov na území miest a obcí BSK; rizikové skupiny detí a mládeže, mládež s vyhraneným životným štýlom, príslušníci rôznych subkultúr, hnutí alebo etník; ako aj mládež organizovaná v žiackych samosprávach na území BSK. Podpora je zameraná na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií mládeže vo veku do 30 rokov; ďalej na problematiku boja proti extrémizmu a radikalizmu a aktivity vedúce k tolerancii, či podporu participácie mládeže a jej foriem, vrátane činnosti žiackej samosprávy na základných a stredných školách na území BSK.

Šport bude v roku 2020 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy podporený sumou 289 000 eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 21. 1. 2020. Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť o dotáciu pre jeden druh športu. Výška spolufinancovania závisí od špecifík oblasti podpory, avšak je to minimálne 25 % z celkového rozpočtu projektu. Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport, snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti, správne využitie voľného času. Podpora je určená pre všetkých oprávnených žiadateľov pôsobiacich v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorí aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity obyvateľov, detí a mládeže do 23 rokov, pri organizovaní športových akcií a podujatí i dospelých. Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku do 23 rokov, ktoré sú registrovanými športovcami v športových zväzoch pôsobiacich v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja a deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Bratislavského samosprávneho kraja. Výzva sa zameriava na podporu projektov v dvoch oblastiach. V oblasti podpory zameranej na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov môže o dotáciu požiadať obec, mesto, mestská časť na území BSK, organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK, právnická osoba so sídlom na území BSK zapísaná v Registri právnických osôb v športe venujúca sa mládeži do 23 rokov. V oblasti podpory organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji , vrátane akcií pre zdravotne postihnutých športovcov môže žiadať o dotáciu obec, mesto, mestská časť na území BSK, organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK, právnická osoba so sídlom na území BSK.

Podpora je zameraná aj na podporu materiálno – technického zabezpečenia, ako aj zabezpečenia celoročnej činnosti športových subjektov, na potreby organizovania športových podujatí na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadateľ musí vyplniť žiadosť elektronicky cez dotačný portál BSK (http://dotacie.region-bsk.sk/login) kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami v súlade s legislatívou doručiť na Podateľňu Úradu BSK – osobne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy zostávajú ešte otvorené v oblastiach kultúra, turizmus, životné prostredie a rozvoj vidieka. Projekty na podporu kultúry na rok 2020, kde je alokovaná suma 440 000 eur, možno predkladať do 26. 1. 2020. Do Výzvy na podporu turizmu sa žiadatelia môžu zapojiť takisto do 26. 1. 2020. Úspešné projekty si rozdelia sumu 140 000 eur. Až do konca januára 2020, teda do 31. 1. 2020, sa môžu žiadatelia uchádzať o dotáciu na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka v súhrnnej sume 260 000 eur a to v oblastiach: Životné prostredie a verejná infraštruktúra, Regulácia komárej populácie a Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta. 

Podrobnejšie informácie k Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme nájdete na www.bratislavskykraj.sk/brds.