Spoznajte naše zariadenia: Takto sa žije v Rose

2128

Kedysi boli zariadenia sociálnych služieb neosobné a nedôstojné miesta nazývané „ústavmi“. Dnes sú to miesta plné radosti a chuti do života. Predstavujeme vám jedno zo 14 našich župných zariadení – Zariadenie sociálnych služieb ROSA.

ROSA sídli v areáli bývalej továrne na patróny na Dúbravskej ceste. V súčasnosti sa venuje najmä deťom a rozširuje kapacity pre tie s poruchou autistického spektra.

Bývalá továreň na patróny dnes slúži deťom

História siaha až do roku 1937, kedy sa pod vedením profesora MUDr. Karola Kocha premenila opustená továreň na patróny na ústav pre telesne postihnutých.  V súčasnosti ZSS ROSA pomáha najmä deťom a mladým dospelým s mentálnym postihnutím, detskou mozgovou obrnou, psychickými poruchami, poruchami správania a poruchami autistického spektra. Zariadenie poskytuje tri druhy sociálnej služby: rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

Deti aj dospelí si užívajú aj farmárčenie. V areáli chovajú kozy a ovce.

Špecializované zariadenie sa zameriava na prijímateľov s poruchou autistického spektra, z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu po tejto službe. Poskytuje špeciálnu starostlivosť 16-tim takýmto deťom. Priestory boli rekonštruované vo veľkej miere svojpomocne zamestnancami, výsledkom je moderné, bezpečné a príjemné prostredie.  

Arteterapia je okrem iného aj spôbob, ako môžu zdravotne postihnutí ľudia komunikovať s okolím. V Rose pre ňu vytvorili výborné zázemie.

Činnosť rehabilitačného strediska je zameraná na podporu samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb. Služby sa poskytujú ambulantnou, čiže dennou formou s kapacitou 45 miest. V domove sociálnych služieb je možné využiť ambulantnú, týždennú aj celoročnú pobytovú formu a kapacita je 79 miest.

Život ľudí so zdravotným postihnutím je ťažký a nie vždy plný smiechu. Najmä, ak ide o deti. Personál v tomto zariadení je ľudský, trpezlivý a odbornými terapiami dosahujú výborné výsledky.

Klienti majú vlastnú farmu, priestrannú záhradu a kino

„Náš veľký areál využívame na prechádzky a staráme sa o zvieratká na vlastnej farme – kozičky a ovce. Počúvame hudbu, pozeráme rozprávky a filmy v našom kine, cvičíme pri hudbe, alebo len tak oddychujeme pri maľovaní. Prijímatelia sociálnych služieb si popoludní radi posedia pri káve a koláčiku, ktoré si sami pripravia.“ Súčasťou hravých terapií je aj využívanie IT technológií, napríklad súťaže na tému hlavných miest Európy, hradov a zámkov, pohorí či riek na Slovensku. Zariadenie sociálnych služieb ROSA poskytuje celú škálu služieb a aktivít a vedie klientov k samostatnosti. Zaujímavé sú však viaceré moderné metódy a techniky ako arteterapia, muzikoterapia, bazálna stimulácie, snoezelen a animoterapie.

Relaxačná miestnosť pre deti trpiace autizmom.

„Poskytujeme tiež liečebnú rehabilitáciu, ktorá prostredníctvom špeciálnych metodík prispieva k zlepšeniu kvality života a umožňuje žiť samostatnejšie. Vo fyzioterapii sa u nás okrem iného využívajú napr. hydrokinezioterapia, plávanie, vírivka, subaquálna masáž, elektroterapia, rašelina, parafín, masáž, nácvik jemnej a hrubej motoriky, mäkké techniky. Našim prijímateľom sociálnej služby ponúkame aj výber záujmových činností: tvorivé dielne, výroba ručného papiera, paličkovanie, zumba, spevokol, športové aktivity – plávanie, futbal, floorbal, petang, tanečné aktivity, ekologické aktivity, prácu s počítačom a internetom,“ vysvetľuje riaditeľ zariadenia Mgr. Pavol Orlovský.

Vľavo riaditeľ zariadenia Ján Orlovský počas otvorenia vernisáže obrazov prijímateľov sociálnych služieb na župe.

Ako koronavírus ovplyvnil život v ZSS ROSA

„Keďže mnohí naši prijímatelia sociálnych služieb  sú aj žiakmi škôl, vypomáhali sme pri dištančnom vzdelávaní,  zamerali sme sa na oblasť vzdelávania finančnej gramotnosti,“ pokračuje riaditeľ. Zariadenie ovplyvnilo najmä pozastavenie poskytovania sociálnych služieb ambulantnou a týždennou pobytovou formou. Aj napriek tomu sme sa snažili hľadať spôsoby ako zostať našim klientom nablízku a tak vznikol projekt Spoločné stretnutia cez Skype. A aj na základe iniciatívy BSK sme sa rozhodli využiť naše kapacity čo najefektívnejšie a pomáhať ľudom bez domova v podobe prípravy a výdaja polievok.“

Projekt revitalizácie Patrónky

Veľmi sa tešíme na pripravovaný projekt Bratislavského kraja, ktorého sme súčasťou. Ide o vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra v areáli Patrónky, v rámci ktorého prejdú rekonštrukciou a revitalizáciou aj vonkajšie priestory. Veľkú radosť máme z toho, že sa k nám možno opäť vráti hipoterapia, ktorá mala v ZSS ROSA vyše 20. ročnú tradíciu,“ uzatvára riaditeľ.

Takto si predstavujeme novú Patrónku – miesto pre radosť, šport, premýšľanie aj relax, ktoré bude slúžiť všetkým.

Arteterapia je liečba umením. Toto sú obrazy z Rosy

Pred pár dňami sme na našom úrade otvorili netradičnú výstavu. Výtvarné diela maľovali klienti zo župných zariadení sociálnych služieb a niekoľko krásnych obrazov sme dostali aj zo zariadenia Rosa. Sú vesel, plné fantázie a farieb. Takmer ihneď si ich naši kolegovia rozchytali. Tu je pár z nich: