Štátnice a ďalšie akademické skúšky sa môžu konať aj cez videokonferencie

1271

Akademické skúšky cez videokonferencie. Žiakov základných škôl bude možné hodnotiť aj slovne.

Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

Funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv sa predĺži až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ak nie je technicky možné zabezpečiť voľbu nových členov. Reaguje tak na možné technické a organizačné problémy súvisiace s predĺžením štúdia či pracovno-právneho vzťahu.

Prospech žiakov základných škôl bude možné hodnotiť aj slovne. Školy si budú môcť zvoliť z viacerých možností. Žiak hodnotený slovom prospel tak v povinných vyučovacích predmetoch splnil kritériá hodnotenia určené základnou školou. Ak nebude možné žiaka vyskúšať za prvý polrok v riadnom termíne, riaditeľ školy určí náhradný termín, najneskôr však do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.