Politika boja proti podvodom

Politika boja proti podvodom

Riadiaci orgán (ďalej len “RO”) pre program Interact IV, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj, sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza od podvodnej činnosti a uľahčiť prevenciu a odhaľovanie podvodov, ako aj tvorbu postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, že sa takéto prípady riešia včas a vhodným spôsobom.

Je zavedený  postup na oznamovanie situácií, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov.
Podvod Pojem podvod sa bežne používa na opísanie širokej škály prehreškov vrátane krádeží, korupcie, sprenevery, podplácania, falšovania, skresľovania, pranie špinavých peňazí a zamlčovania dôležitých skutočností. Často sa s ním spája podvodné konanie s cieľom osobného zisku, zisku pre prepojené osoby alebo tretie strany a zároveň strata pre inú stranu – úmysel je kľúčovým prvkom, ktorý odlišuje podvody od nezrovnalostí. Podvod nemá iba potenciálny finančný dopad, ale môže poškodiť aj povesť organizácie zodpovednej za efektívne a účinné riadenie finančných prostriedkov. Tento aspekt je mimoriadne dôležitý v prípade organizácií verejne správy zodpovedných za riadenie fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“).
Korupcia Zneužitie právomoci na vlastné obohatenie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon úradných funkcií z dôvodov, medzi ktoré patrí rodinný život, citový život, politická spriaznenosť alebo spriaznenosť na základe štátnej príslušnosti, ekonomický záujem alebo akýkoľvek iný spoločný záujem, napr. so žiadateľom alebo príjemcom prostriedkov z fondov EÚ.

Zodpovednosti

V rámci RO bola celková zodpovednosť za riadenie rizika podvodu a korupcie delegovaná na odbor INTERACT, ktorý nesie zodpovednosť za

 • vykonávanie pravidelného vyhodnocovania rizík podvodov;
 • vytvorenie účinnej politiky boja proti podvodom a riešenia podvodov;
 • zabezpečenie informovanosti zamestnancov o podvodoch a vzdelávania;
 • zabezpečenie, aby RO bezodkladne odovzdal vyšetrovanie prípadov podvodov príslušným vyšetrovacím orgánom.

Zamestnanci RO sú zodpovední za každodenné riadenie rizík podvodov a akčných plánov tak, ako je uvedené v hodnotení rizík podvodov a najmä za

 • zabezpečenie, aby v rámci ich pôsobnosti existoval primeraný systém vnútornej kontroly;
 • prevenciu a odhaľovanie podvodov;
 • zabezpečenie náležitej starostlivosti a vykonanie preventívnych opatrení v prípade podozrenia z podvodu;
 • prijímanie nápravných opatrení, vrátane prípadných správnych sankcií, ak je to relevantné.

Platobný orgán (ďalej len “PO”) má systém, ktorý zaznamenáva a uchováva spoľahlivé informácie o každej operácii; RO predkladá primerané informácie o postupoch a overovaniach vykonaných v súvislosti s výdavkami.

Orgán auditu je pri hodnotení rizika podvodu a primeranosti zavedeného rámca opatrení zodpovedný konať v súlade so služobnými predpismi.

Oznamovanie podvodov a konfliktu záujmov

RO má zavedené postupy na oznamovanie podvodov ako aj konfliktov záujmov, a to interne, ako aj Európskemu úradu pre boj proti podvodom. Zamestnanci RO, PO, ostatné subjekty, ktoré sú zapojené do implementácie programu Interact IV (prijímateľ), prípadne verejnosť môžu oznamovať všetky podozrenia z nedovoleného konania. RO potvrdí prijatie oznámenia o podozrení. Oznámenie môže byť podané:

 1. a) listom;
 2. b) emailom na adresu kontrolor@region-bsk.sk.

Okrem prípadov podozrenia z nedovoleného konania môže každá osoba alebo subjekt, ktorý sa domnieva, že v rámci realizácie programu Interact IV prebieha nesprávny postup realizácie, riadenia alebo kontroly, podať podnet riaditeľke odboru INTERACT, prípadne štatutárovi Bratislavského samosprávneho kraja na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

P.O. Box 106

820 05  Bratislava 25

So všetkými oznámeniami o údajnom nedovolenom konaní sa zaobchádza prísne dôverne. Všetky oznámené podvody, konflikty záujmov alebo korupcia sa budú riešiť v súlade s národnou legislatívnou. Oznámenia je možné podať aj anonymne.  

Všetky preverovania, ktoré vedie RO, sú spravodlivé a nestranné, s náležitým ohľadom na práva všetkých zainteresovaných osôb alebo subjektov. Na osoby podozrivé z nedovoleného konania sa vzťahuje prezumpcia neviny.

Opatrenia proti podvodom

RO zaviedol primerané opatrenia proti podvodom na základe dôkladného hodnotenia rizík podvodov. Na zisťovanie rizikových operácií zabezpečuje, aby si zamestnanci boli vedomí rizík podvodov a absolvovali školenie v oblasti boja proti podvodom. RO dôrazne a promptne skúma všetky prípady podozrení z podvodu a prípady skutočných podvodov, aby v prípade potreby zlepšil vnútorný systém riadenia a kontroly.

Postupy na preskúmanie podvodov a protispoločenského správania

Každý zamestnanec RO, ktorý sa pri svojej práci stretne s možnou protispoločenskou činnosťou, je povinný podať podnet v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dokumentom Bratislavského samosprávneho kraja z 01.07.2015 „Zásady uplatňovania zákona
č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

RO v prípade potvrdenia podvodu príjme určité opatrenia:

 1. a) RO na základe výsledkov hodnotenia rizík podvodu príjme určité opatrenia za účelom odstránenia, prípadne zníženia rizík podvodu;
 2. b) RO oznámi podozrenia z podvodu Odboru Národný úrad pre OLAF v súlade s pokynmi na nahlásenie;
 3. c) v prípade identifikovania neoprávnených výdavkov, ktoré vykazujú znaky podvodu, RO podnikne kroky na spätné získanie protiprávne použitých finančných prostriedkov;
 4. d) v prípade potvrdenia podvodného konania, RO môže uplatniť 100 % korekciu na súvisiace výdavky a vymáhať ich od prijímateľa;
 5. e) v prípade, že súd potvrdí rozsudkom, že v súvislosti s realizáciou programu Interact IV prišlo k spáchaniu trestného činu, RO môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí príspevku a zabezpečiť všetky kroky vedúce k vráteniu poskytnutých finančných prostriedkov v spolupráci s právnym oddelením;
 6. f) RO po identifikácii podozrení a po vykonaní sebahodnotenia prehodnotí, prípadne upraví všetky súvisiace systémy kontroly a riadenia programu Interact IV, u ktorých existuje možnosť, že vytvárajú priestor na potenciálny výskyt a opakovanie podvodu;
 7. g) fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá bola zaangažovaná do nedovoleného konania, môže RO vylúčiť z účasti na realizácii programu Interact IV.
Záver: Podvod sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. RO uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii a má zavedený spoľahlivý systém kontroly, ktorý je navrhnutý tak, aby sa v najväčšej možnej miere predchádzalo podvodom a aby sa zabezpečilo ich odhalenie a náprava dôsledkov v prípade, že k nim dôjde.

Kontakty

Petra Masácová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

Silvia Garajová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4402
E-mail: silvia.garajova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Užitočné linky

Deň európskej spolupráce

Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce.

Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT III za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

Viac o Dni európskej spolupráce nájdete na www.ecday.eu, aktivity organizované priamo odborom INTERACT nájdete na www.bratislavskykraj.sk/ecday/.

 
Prejsť na obsah