Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Financovanie regionálneho školstva

Financovanie regionálneho školstva

Financovanie regionálneho školstva

Financovanie v kapitole školstva sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné a stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia.

Prenesené kompetencie: https://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/

Dotácie na mzdy a prevádzku – r. 2017

Dotácie na mzdy a prevádzku – r. 2018

Dotácie na mzdy a prevádzku – r. 2019

Dotácie na mzdy a prevádzku – r. 2020

Dotácie na mzdy a prevádzku – r. 2021

Zverejnenie poskytnutých FP ostatným zriaďovateľom – rok 2022

Poskytnutie FP ostatným zriaďovateľom – rok 2023

Poskytnutie FP ostatným zriaďovateľom po úprave v 9-2023

Poskytnutie FP ostatným zriaďovateľom – rok 2024

Originálne kompetencie

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku neštátnym ( súkromným a cirkevným ) a iným ( MČ, RÚŠS ) zriaďovateľom jazykových škôl a školských zariadení  a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.