V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región

2776

Čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Rekonštruovať ho ide Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra, ktoré bude prístupné domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno- vzdelávacích programov. Prvých návštevníkov privíta ekocentrum v lete 2022.

„V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik Ekocentra vytýčili aj v Programovom vyhlásení BSK. Bude plniť nadnárodnú funkciu a stať sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom. Určené bude pre všetky vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov, odbornú obec ako aj širokú verejnosť a zahraničných návštevníkov,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

BSK spracoval Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraji, kde napríklad navrhol model siete ekocentier, ponúkol prehľad možností čerpania externých zdrojov a zadefinoval aj priestor pre Ekocentrum v priestoroch kaštieľa v Čunove na základe vyhovujúcich podmienok ako je blízkosť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, dobrá dostupnosť domáceho obyvateľstva mestskou hromadnou dopravou ako aj pre návštevníkov z Maďarska, Rakúska či cykloturistov z Eurovelo 6 a Eurovelo 13, či dostupná vzdialenosť národných parkov Donau-Auen a Neusiedler See-Seewinkel v Rakúsku, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.                                       

Budovanie Ekocentra sa začne v lete 2020 a pozostávať bude z troch fáz rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky a to čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. Rekonštrukcia kaštieľa zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. Financovaná bude prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko v rámci projektu „Ecoregion SK-AT“. V prvej fáze budovania ekocentra sa začne s rekonštrukciou kaštieľa a predpolia pred kaštieľom. V priestoroch vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (Delta Dunaja, Lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác.

Pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie (ide o vykurovanie kaštieľa tepelným čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímyako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia.

Cieľom Ekocentra jeprezentácia ekoturistických atrakcií celého regiónu, podpora spolupráce verejných a súkromných inštitúcií s cieľom ochrany prírodného dedičstva v slovenskom a rakúskom pohraničí, výuka tematicky zameraných environmentálnych a prírodovedných predmetov, krúžkov a kurzov pre všetky vekové kategórie, ktoré sa kombinujú s poznávacími aktivitami v prírode či akcie pre širokú verejnosť s ekoturistickými službami.

Celkový rozpočet na I. etapu budovania Ekocentra je 3 183 000 € a hradený je prevažne z európskych peňazí. 85% je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je 5%. Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, o.z. DAPHNE- Inštitút aplikovanie ekológie, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel a Región Marchfeld (Rakúsko) – spolu s ich rozpočtami je celkový rozpočet na projekt “Ecoregion SK-AT” 5 183 000 €.

Revitalizácia záhrady za kaštieľom sa plánuje v II. fáze budovania ekocentra. Zahŕňavybudovanie biotopového jazierka, ktoré bude schopné samočistenia zapojením vodných rastlín a dopĺňať ho bude fontána, ďalej vtáčie hniezdo s priemerom 1,7 metra, s drevenou dráhou nad mokraďou, so šplhacím totemom, interaktívnou stenou, zážitkovým chodníkom „bosou nohou“, ale aj so záchrannou stanicou pre zranené živočíchy. Súčasťou projektu bude aj vybavenie dvoch miestností expozície v kaštieli, ktoré budú tematicky rozdelené na Lúky a Polia. Návštevníci tam nájdu interaktívne prvky ako virtuálna realita – očami hmyzu, modely hmyzu, úľov, potravinovej pyramídy a ďalšie. O finančné prostriedky pre tento projekt požiadal BSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko.

V poslednej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor. O externé zdroje EÚ na jej financovanie sa bude BSK uchádzať v novom programovom období po roku 2021.