V roku 2021 bude župa hospodáriť s rozpočtom 226 miliónov eur. Prioritami sú školstvo, sociálna oblasť a doprava

1567

Župní poslanci na svojom poslednom tohtoročnom pracovnom zasadnutí zastupiteľstva schválili rozpočet na roky 2021 – 2023. Budúci rok bude župa hospodáriť so sumou vo výške 226 mil. EUR. Prioritou sú školstvo, sociálna oblasť a doprava. Kraj plánuje investovať do rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy, deinštitucionalizácie sociálnych služieb, aj do budovania ciest. Župa počíta aj so začiatkom výstavby novej cyklolávky cez rieku Morava.

„Rozpočet na rok 2021 je výrazne ovplyvnený pandémiou COVID-19, najmä čo sa týka úrovne bežných príjmov kraja. Daňové príjmy, ako ich najdôležitejšia zložka, nám začali stagnovať. V roku 2021 budú prakticky na totožnej úrovni ako v roku 2019, avšak výdavky, ktoré z nich musíme hradiť, nám za ten čas podstatne narástli. Napriek tejto skutočnosti deklarujeme, že v roku 2021 chceme nielen uchovať nastavený štandard v zabezpečovaní všetkých našich kompetencií, ale prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu aj prispieť k ďalšiemu rozvoju kraja “vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Najväčšou zložkou rozpočtu je už tradične zabezpečenie vzdelávacieho procesu v oblasti stredného školstva, kde v rámci našich 54 školských zariadení pôjde viac než 80 mil. EUR. V sociálnej oblasti bude samosprávny kraj so sumou 33 mil. EUR financovať 14 vlastných zariadení župy a takisto prispievať na prevádzku ďalším približne 130-tim zariadeniam. Kraj pokračuje v rozvíjaní integrovaného dopravného systému a prímestskej autobusovej dopravy. Na dopravu je vyčlenených 22,5 mil. EUR. V rámci správy ciest II. a III. triedy župa sústreďuje svoju pozornosť najmä na opravy väčších ucelených úsekov ciest, do tejto oblasti pôjde 6 mil. EUR. Do ťažko zasiahnutej oblasti kultúry pôjde suma 4,7 mil. EUR v rámci siedmich župných organizácií. Nezriaďovanú kultúru, ale aj ďalšie oblasti (šport, mládež, životné prostredie, turizmus, rozvoj vidieka) podporí BSK prostredníctvom obnovených dotačných schém, ktorých celková výška bude 1,5 mil. EUR.

Bratislavská župa si v roku 2021 naplánovala ambiciózny investičný plán, kde sa zameria na rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy (za takmer 5 miliónov eur). V sociálnej oblasti budú najväčšími investíciami deinštitucionalizácie sociálnych zariadení v Bratislave, Modre a Pezinku vo výške 4 mil. EUR. Veľké investície (9 mil. EUR) budú smerovať aj do cestnej infraštruktúry, kde budú najväčšími investíciami prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou IIII1059 alebo revitalizácia ciest medzi obcami Bernolákovo – Nová Dedinka a Blatné – Šenkvice. V rámci skvalitňovania cykloinfraštruktúry  je vyčlenených 2,3 mil. EUR a najväčšou investíciou v tejto oblasti bude cyklolávka cez rieku Morava. V oblasti kultúry plánuje Bratislavský kraj rozbehnúť dva dôležité projekty – veľkú rekonštrukciu Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna a pokračovať v rekonštrukciách týkajúcich sa synagógy v Senci a kaštieľa s parkom v Modre. Celkové investičné výdavky župy v roku 2021 sú naplánované vo výške 45 mil. EUR.