V Rusovciach sa chystá rozsiahly developerský projekt

891

V bratislavských Rusovciach plánuje niekoľko investorov rozsiahly developerský projekt, ktorý počíta s výstavbou 18 polyfunkčných objektov a nízkopodlažnej  individuálnej obytnej zástavby v podobe 91 rodinných domov. Projekt sa má realizovať severne od Irkutskej ulice, blízko cesty I/2. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Zámer rieši dopravnú a technickú infraštruktúru potrebnú pre následnú realizáciu polyfunkčných objektov a rodinných domov. „Investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania s doplnkovou občianskou vybavenosťou pre širšie vrstvy obyvateľstva,“ uvádzajú v dokumente. Medzi investormi sa tu na časť výstavby spomínajú spoločnosti, ako Freeheen, Ekoma – L, Slovak Real Estate a na ďalšiu časť výstavby Lucky angel.

Dotknuté územie o výmere 140.509 štvorcových metrov (m2) je na parcelách, ktoré sú definované ako orná pôda. V súčasnosti je plocha riešeného územia nezastavaná a z väčšej časti nevyužívaná na poľnohospodárske účely. „Nenachádzajú sa tu žiadne nadzemné stavebné objekty, ktoré by bolo potrebné asanovať, s výnimkou elektrického vedenia, ktoré bude premiestnené do novej polohy,“ píše sa v zámere.

Lokalita je prístupná z komunikácie I/2, ktorá ho lemuje zo západnej strany. Zo severu územie ohraničujú poľnohospodársky využívané plochy a ochranné pásmo protipovodňovej hrádze. Neďaleko pozemku sa nachádza Rusovské jazero. Rodinné domy a polyfunkčné objekty majú byť jednopodlažné, maximálne dvojpodlažné stavby. Na parkovanie v areáli sa má vybudovať celkovo 469 parkovacích miest. Z toho 247 bude na parkovanie pri rodinných domoch, 193 na parkovanie pri objektoch so zmiešanou funkciou a 29 na parkovanie pri ihriskách či plochách verejnej zelene.

Celkové predpokladané náklady stavby sa pohybujú na úrovni 60 miliónov eur. Zámer má dva varianty. Rozdiel spočíva v celkovej výmere verejnej zelene, respektíve spevnených plôch, v rozsahu výsadby drevín a v odlišnom spôsobe odvádzania dažďových vôd z parkovacích miest v riešenom území.

Zdroj: TASR