Vláda rozšírila núdzový stav aj na zariadenia sociálnych služieb a sociálnej kurately

1821

Rozšírenie núdzového stavu sa týka uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

Uznesenie schválila vláda na svojom zasadnutí v piatok 27. marca.

Podrobnosti nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/64/ZZ_2020_64_20200328.pdf