Výzva na podporu turizmu na rok 2020 je otvorená

1829

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejnil 20. decembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2020. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 26. januára 2020.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu je otvorená od 20. decembra 2019 do 26. januára 2020. Finančná alokácia pre BRDS na podporu turizmu na rok 2020 je maximálne do výšky 140 000,- EUR. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 8 000 EUR, minimálna výška je 2 000 EUR.

Dotačná schéma na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň dotačná schéma je podporným mechanizmom pre realizáciu krátkodobých a dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do roku 2020.

Výzva je opätovne otvorená v oblastiach:

  • Podpora vzniku a rozvoja regionálnych produktov a služieb generujúcich rozvoj CR
  • Podpora doplnkovej infraštruktúry pre skvalitnenie služieb CR 

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2020 môžu projekty registrovať formou žiadosti v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a zároveň v tlačenej podobe doručiť do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.