Zámer vytvorenia Spojenej školy Vazovova postúpil do ďalšej etapy

2087

Zámer vzniku novej spojenej školy v Bratislave, a to organizačnou zmenou Základnej školy na Vazovovej ulici a Gymnázia Jána Papánka, predstavil Bratislavský samosprávny kraj v septembri 2019 spolu s predstaviteľmi MČ Bratislava – Staré mesto. Zelenú mu dali aj poslanci župného Zastupiteľstva, ako aj poslanci Starého Mesta v novembri 2019.

Spojená škola vznikne zlúčením Základnej školy a Gymnázia J. Papánka na Vazovovej ulici. Výsledkom má byť moderná vzdelávacia inštitúcia s dvomi organizačnými zložkami – Základná škola s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a Gymnázium Jána Papánka, ktoré poskytuje vzdelávanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu. Od 1. septembra 2020 sa však ponuka rozšíri o päťročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

Cieľom je vytvoriť spojenú školu, ktorá bude poskytovať nielen kvalitné jazykové vzdelávanie, ale zároveň bude disponovať odborným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

K uskutočneniu zámeru vytvorenia Spojenej školy Vazovova pristupuje Mestská časť Bratislava-Staré k ďalšiemu kroku a to je zrušeniu ZŠ Vazovova, respektíve jej vyradenie zo siete základných škôl. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o jej zrušení budú poslanci miestneho zastupiteľstva schvaľovať 28. apríla 2020. Súhlasné stanovisko so zriadením Spojenej školy vyjadrili viac ako dve tretiny zúčastnených rodičov, pričom takmer všetci rodičia plánujú, že ich deti budú pokračovať v štúdiu na Gymnáziu J. Papánka.

Spájanie stredných a základných škôl je cestou k skvalitňovaniu vzdelávania nielen na Slovensku a má i ekonomické či personálne výhody. Napríklad žiakov najvyšších ročníkov základnej školy budú môcť vyučovať aj stredoškolskí pedagógovia.

Vznik Spojenej školy sa predpokladá od 1. septembra 2021.