Zdravotníctvo je výzvou a zároveň prioritou pre naše územie nielen počas pandémie

1253
V oblasti zdravotníctva robíme v dobe pandémie maximum. Uvedomujeme si však, že kvalita a dostupnosť musí rásť stabilne a dlhodobo.
V oblasti zdravotníctva robíme v dobe pandémie maximum. Uvedomujeme si však, že kvalita a dostupnosť musí rásť stabilne a dlhodobo.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a jeho Inštitút regionálnej politiky začal od januára 2021 intenzívne pracovať na tvorbe Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorého cieľom je formulovať smery vývoja a pohľad na budúci rozvoj zdravotnej starostlivosti v BSK, ktorá je jednou z najväčších výziev kraja. Počas spracovania novej stratégie bude BSK intenzívne spolupracovať so všetkými zainteresovanými v oblasti, podrobne rozoberie problémy, výzvy zdravotníctva v území a navrhne riešenia v oblasti infraštruktúry, ľudského kapitálu, či systému vzdelávania.

„Bratislavský kraj patrí medzi najrozvinutejšie regióny EÚ. Ekonomický rozvoj prináša rastúcu životnú úroveň no zároveň vyššie nároky verejnosti na kvalitu a dostupnosť‘ služieb. Zdravotníctvo predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí verejných služieb, ktoré ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov územia. Nedostatok lekárov, ich vysoký vek, či alarmujúca nedostupnosť zdravotnej starostlivosti sú hlavnými dôvodmi prípravy Stratégie. BSK bude preto aj naďalej vyvíjať snahy o zatraktívnenie podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov priamo v obciach,“  priblížil Juraj Droba, predseda BSK.

Bratislavský región čelí výzvam súvisiacim s demografickým vývojom a zároveň s fenoménom pozitívneho salda prisťahovania. Výrazný nárast počtu ľudí v seniorskom veku a predlžovanie priemernej dĺžky života na jednej strane, ale tiež príchod nových obyvateľov, znamenajúci zvýšenie počtu detí na strane druhej, má vplyv na rastúce požiadavky na zdravotnú starostlivosť.

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026 je jednou z hlavných aktivít projektu Smart región BSK, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci programu Efektívna verejná správa.