Župa sa zúčastnila technicko bezpečnostnej skúšky električkovej trate Karlovesko-Dúbravskej radiály

1005

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja ako aj ďalšie dotknuté orgány si dnes so zástupcami DPB a.s. otestovali zmodernizovanú 1.etapu Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály. Išlo o technicko-bezpečnostnú skúšku stavby, ktorá je jednou z dôležitých súčastí kolaudačného procesu. Ten župa na žiadosť Hlavného mesta SR Bratislava už spustila. Povolenie na predčasné užívanie vydá župa v expresných, no zákonných lehotách po doručení záznamu o tejto jazde, ako aj ďalších potrebných dokladov.

„Ide o významný dopravný projekt, ktorý spája západnú časť Bratislavy s centrom mesta. Preto je dôležité, aby trať mohla slúžiť verejnosti čo najskôr. Na župe sme pri všetkých potrebných krokoch nestratili ani deň, no musíme sa riadiť zákonnými postupmi a lehotami. Ako aj tým, aby predčasné užívanie trate neohrozovalo bezpečnosť ani zdravie osôb,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

Technicko-bezpečnostná skúška je súbor činností, ktorými sa overuje, či je dráha funkčná, či zaručuje bezpečné a trvalé prevádzkovanie, ako aj bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe. Dnešná skúšobná jazda dopadla dobre čo sa týka prejazdnosti trati. Vyskytli sa drobné nedostatky v infraštruktúre zastávok, ktoré však zhotoviteľ stavby odstráni do začatia prevádzky. Po doručení všetkých potrebných dokladov k vydaniu rozhodnutia, vydá Bratislavský samosprávny kraj povolenie na predčasné užívanie 1. etapy čo najskôr.

Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy na základe žiadostí Hlavného mesta SR Bratislavy spustil aj kolaudačné konanie na predčasné užívanie 2. etapy Karlovesko-dúbravskej radiály. Vymedzená je úsekmi od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. O začiatku konania župa informovala účastníkov doručením oznamu do vlastných rúk a verejnou vyhláškou pre účastníkov s neznámou adresou. Ústne pojednávanie so všetkými zainteresovanými stranami je stanovené na 18. decembra 2019.

„Na župe sme pri všetkých potrebných krokoch nestratili ani deň, no musíme sa riadiť zákonnými postupmi a lehotami,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.