Župné zariadenie Sibírka sa pridalo do procesu deinštitucionalizácie

911

Centrum sociálnych služieb Sibírka, župné zariadenie sociálnych služieb v Bratislave, je už ôsme zariadenie, ktoré vstúpilo do procesu deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb. Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, prináša zmenu kvality života prijímateľov tým, že mení inštitucionalizovanú formu poskytovania sociálnych služieb, často vo veľkokapacitných zariadeniach, na komunitnú, s malou kapacitou. Tým sa zároveň menia nároky na prístup a spôsob poskytovania sociálnych služieb zo strany zamestnancov, čím dochádza k transformácii zariadenia.

Centrum sociálnych služieb Sibírka aktuálne poskytuje svoje služby v Domove sociálnych služieb pre deti od 6 rokov veku s viacnásobným postihnutím s pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania. Službu včasnej intervencie poskytuje deťom do siedmych rokov veku, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Služby sa poskytujú ambulantnou aj pobytovou formou. Kapacita zariadenia je 38 miest.

Do národného projektu sa zariadenie zapojilo v apríli tohto roku a po hodnotení pripravenosti zariadenia vstúpiť do procesu deinštitucionalizácie zo strany expertného tímu implementačnej agentúry, sa dňa 20.9. konalo prvé stretnutie Transformačného tímu zloženého zo zástupcov zamestnancov zariadenia, odborných konzultantov a zástupcu zriaďovateľa. Transformačný tím má 23 mesiacov na vypracovanie Transformačného plánu, ktorý naplánuje vecný, časový a finančný prechod zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb komunitnou formou.