9. Európsky summit regiónov a miest v Marseille

893

V dňoch 3. a 4. marca 2022 sa v Marseille uskutočnil Európsky summit miest a regiónov. Jedná sa o najväčšie podujatie samospráv v rámci EÚ, ktoré sa koná každé dva až tri roky. Bratislavský samosprávny kraj na Summite zastupoval poslanec Peter Švaral.

Predmetom diskusií počas úvodnej plenárnej schôdze boli spoločenské výzvy, ktorým európske územné celky čelia. V kontexte aktuálne prebiehajúcej vojny na Ukrajine účastníci summitu, členovia EVR a predstavitelia vlády FR rokovali  predovšetkým o bezpečnostnej a humanitárnej kríze na východných hraniciach EÚ a v jej bezprostrednom susedstve. Viac ako 2 000 zúčastnených zástupcov regionálnych a miestnych samospráv EÚ jednohlasne vyjadrilo podporu obyvateľom Ukrajiny a európske mestá a obce prisľúbili humanitárnu pomoc svojim ukrajinským partnerom.

Ďalšou významnou témou, ktorá dominovala plenárnej schôdzi bolo nastavenie nového programového obdobia a budúcnosť kohéznej politiky. Eurokomisárka E. Ferreira opäť pripomenula účel kohéznej politiky, a to znižovanie regionálnych rozdielov. V spojitosti s krízou na Ukrajine a migráciou do regiónov na východnej hranici EÚ upriamila pozornosť na možnosť čerpať z EŠIF za účelom zmiernenia socio-ekonomického dopadu imigrácie na dané územné celky a poskytnutia pomoci vojnovým utečencom.   

V kontexte prebiehajúceho Európskeho roka mládeže 2022 sa účastníci v rámci plenárnej schôdze venovali angažovaniu mládeže na veciach verejných, budúcnosti európskej demokracie a európskym hodnotám. Medzi účastníkmi boli zastúpení aj mladí regionálni a miestni politici zapojení do programu Mladých volených politikov (YEP).     

Plenárne zasadnutie sa skončilo prijatím Manifestu regionálnych a miestnych orgánov za európsku demokraciu, ktorý obsahuje kľúčové výsledky summitu.

Súbežne s plenárnou schôdzou prebiehali počas summitu panelové diskusie a semináre. Zástupcovia BSK sa zúčastnili diskusie zameranej na klimatickú zmenu a schopnosť samospráv predvídať, predchádzať a prispôsobovať sa jej dopadom. Druhá panelová diskusia bola zameraná na úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri implementácii národných plánov obnovy. Diskutujúci sa zhodli na potrebe posilnenia princípu partnerstva a kompetencií miest a regiónov pri implementácii plánov obnovy za účelom úspešnej postpandemickej obnovy. Tretia panelová diskusia sa venovala rozširovaniu EÚ. V súvislosti so situáciou na Ukrajine panelisti diskutovali o možnostiach urýchlenia prístupových jednaní a zjednodušovania pravidiel a podmienok pre vstup kandidátskych krajín do EÚ.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice