Ako Pezinčania triedia odpad

1105

Online dotazník o triedení odpadu na webovej stránke a facebooku mesta ukázal, že Pezinčania sa v triedení odpadu zlepšujú. Ako jeden z problémov označili vzdialenosť kontajnerov na odpad od svojej domácnosti. Priali by si, aby pri nádobe na zmesový odpad mali tiež kontajnery na všetky ďalšie zložky triedeného zberu.

Dotazník obsahoval 9 otázok. Zapojilo sa do neho 497 Pezinčanov, pričom 202 z nich býva v domoch a 295 v bytoch. Papier a plasty triedi takmer 100 % domácností. Vysoké čísla podľa dotazníka dosahujú aj kovy, sklo, batérie, elektroodpad a textil. Prispieva k tomu určite aj fakt, že sa mesto snaží pravidelne zvyšovať počty zberných nádob na jednotlivé separáty. Za ostatné dva mesiace sa podarilo zvýšiť počet kontajnerov na drobný elektroodpad o 9 a nádob na textil o 11 kusov. Viac ako polovica domácností podľa dotazníka triedi tiež bioodpad a nápojové kartóny. K netriedeniu sa v dotazníku priznalo len menej ako percento domácností.

Hlavnou príčinou netriedenia alebo nedostatočného triedenia u Pezinčanov bola vzdialenosť od kontajnerov na triedený odpad. Ako dôvod ju označilo takmer 80 % respondentov. Odpad a jeho triedenie je jednou z nosných tém, ktoré má vo svojom programe vedenie mesta.

Najlepší komunikačný kanál na informovanie je podľa Pezinčanov facebook. Po ňom nasledoval web mesta, časopis Pezinčan, letáky a TV Pezinok. Väčšina respondentov dotazníka priznala, že netuší, kto financuje triedený zber. Často sa medzi odpoveďami vyskytlo mesto. To však nie je pravda. Separovaný zber, ako aj počet nádob na triedený odpad v meste, má na starosti OZV, teda Organizácia zodpovednosti výrobcov.  V Pezinku  ju zastupuje spoločnosť NATUR-PACK, a. s. Hoci by mesto uvítalo vyšší počet kontajnerov na triedený odpad, momentálne ich OZV v našom meste zvyšovať nebude ani nezmení intervaly ich vývozu.  Počet a frekvencia vývozov je vypočítaná tak, aby boli splnené tzv. „ štandardy zberu“ teda objem nádoby na separát na jedného obyvateľa a kalendárny rok, ktoré sú dané vyhláškou.

Väčšina Pezinčanov si uvedomuje, že následkom nedostatočného triedenia odpadu, nebude len horšie životné prostredie, ale predovšetkým zvyšovanie poplatkov za odpad. Momentálna situácia je totiž neudržateľná. V roku 2019 doplácal Pezinok na odpady 200 000 eur, tento rok to bolo ešte o 100 000 eur viac. Tieto peniaze mohli byť použité napríklad na nové chodníky, cestu či škôlku.

Analýzu zmesového odpadu plánuje mesto zopakovať o tri mesiace. Mesto verí, že sa v triedení odpadu všetci zlepšia, aby bol Pezinok krajšie, a najmä „zelenšie“ mesto.   

Zdroj: Pezinok