Akútny nedostatok zdravotných sestier: lekárky prichádzajú s možným riešením

1848

Alarmujúci nedostatok zdravotných sestier v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) ohrozuje poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu. Samospráva aktívne spolupracuje s odbornými organizáciami, zdravotnými školami a ďalšími inštitúciami, predstavuje prvé z možných riešení.

Nedostatok kvalifikovaného zdravotného personálu je problém, ktorým sa samospráva zaoberá s maximálnou vážnosťou. Zdravotné sestry sú neodmysliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, a ich nedostatok môže mať závažné dôsledky na celkovú kvalitu poskytovaných služieb.

Medzi opatrenia, ktoré sa zvažujú, patrí aj podpora sústavného vzdelávania pre existujúci personál s cieľom zlepšiť ich schopnosti a vedomosti.

Lepšie využitie kompetencií

Samospráva si uvedomuje svoj záväzok a vyvíja snahu, aby zabezpečila dostatočné množstvo kvalifikovaných sestier. Zdravie obyvateľov a prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je našou prioritou a v snahe zabezpečiť situáciu komunikujeme s relevantnými odbornými partnermi a inštitúciami a hľadáme udržateľné riešenia,“ uviedol lekár BSK MUDr. Tomáš Szalay, PhD.

Kvalifikovaných zdravotných sestier je málo a preto je potrebné robiť všetko preto, aby sme ich v kraji udržali, zlepšili pre nich podmienky na prácu a zabezpečili im kvalitné vzdelávanie a vyššie kompetencie. Ide o odborné zdravotnícke pracovníčky a pracovníkov,“ uviedla hlavná sestra BSK Mgr. Ivana Šurinová.

Iniciatíva všeobecných lekárov a lekárok

Vzdelávanie sestier bude prebiehať prezenčnou formou a bude súčasťou sústavného vzdelávania, akreditované SKSaPA a SKZZ. K iniciátorom a odborným garantom patrí Odbor zdravotníctva BSK a Akadémia medicínskeho vzdelávania EduCAMP s hlavnými školiteľmi MUDr. Patríciou Eftimovou, MPH a MUDr. Jana Striško Senčákovou, MPH. V ambulanciách a predovšetkým čakárňach nevyhnutné komunikačné zručnosti bude s frekventantkami trénovať Adela Makovinská,

„Akreditované vzdelávanie sestier je dôležité a sestry majú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie a zlepšovanie svojich kompetencií,“ uviedla MUDr. Patrícia Eftimová, všeobecná lekárka a spoluautorka vzdelávania.

„Čím viac dbáme na vzdelávanie sestier, tým viac sa nám darí odľahčiť aj všeobecných lekárov a umožniť tak efektívnejšie rozloženie práce a lepšiu zdravotnú starostlivosť,“ uviedla MUDr. Jana Striško Senčáková, všeobecná lekárka a druhá spoluautorka a prednášateľka kurzov.

Platforma Pani sestrička

Prvé školenia edukačnej platformy začnú od nového roka 2024. Cieľovou skupinou sú zdravotné sestry ambulancií všeobecných lekárov, praktické sestry, nemocničné sestry, ktoré by v budúcnosti chceli pracovať v ambulanciách všeobecných lekárov, absolventi stredných zdravotníckych škôl a záchranári.

Hlavné témy školení:

 1. Alergie a atopie
 2. Hnačka, teplota, kašeľ – „bežné“ akútne ochorenia/ život ohrozujúce stavy
 3. Dislipidémie, prediabetes
 4. Hypertenzie
 5. Obezita
 6. Geriatria, multimorbídni pacienti
 7. Duševné ochorenia
 8. Komunikácia s pacientom
 9. Právne minimum
 10. Organizácia a manažment ambulancie – administratíva, výkazníctvo, komunikácia s ZP, telemedicína
 11. Farmakológia, lekárenská starostlivosť
 12. Chronickí pacienti
 13. Prevencia, očkovanie

Školiteľmi sú experti z radov odborných lekárskych a sesterských spoločností, psychológ, sociológ, aj právnik.

Medzi školiteľmi budú aj skúsení „kouči“ pre komunikáciu s pacientom v ambulancii i čakárni. Od teoretických i praktických cvičení pod ich vedením sa očakáva zvýšenie komunikačnej úrovne zdravotníkov,  precvičenie techník zvládania záťažovej komunikácie, riešenie konfliktov na príkladoch z praxe.  

Lektorka pre komunikáciu a manažment Adela Makovínska priblížila: „Je nevyhnutné trénovať záťažovú komunikáciu so sestrami. Budeme sa venovať aj manipulačným technikám v komunikácii, technikám aktívneho počúvania a technikám asertívneho zvládania konfliktu.“

Pôjde o sériu odborných kreditovaných školení v rámci sústavného vzdelávania v súlade so Stratégiou všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2023 a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

„Prioritou projektu je dovzdelanie súčasných sestier v ambulanciách všeobecných praktických lekárov pre dospelých s ohľadom na rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov a ich sestier a nové požiadavky na manažment ambulancie,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková.

Zdravotné sestry majú nenahraditeľné miesto v systéme zdravotnej starostlivosti a ich nedostatok si vyžaduje motivačné a efektívne riešenia tak, aby bola zabezpečená starostlivosť pre všetkých občanov. Vítame iniciatívu samosprávneho kraja a aktívne hľadanie riešenia a podporíme každú aktivitu smerujúcu k náprave aktuálneho stavu,“ uviedla ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková.