BSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ

1200

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

Náplň práce:                        

  • riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
  • vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu a rozpočtu riadenia;
  • analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zariadenia;
  • vykonávať priebežnú a predbežnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami;
  • zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov;
  • vykonávať práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe, uzatváranie dodatkov k zmluve o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe v prípade zmeny skutočností, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Ďalšie požiadavky na uchádzača nájdete TU.

Požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do 20.11.2022. Obálku  s materiálmi označiť „Výberové konanie – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava, NEOTVÁRAŤ !„

Na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky.