Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stáva realitou. Centrá rodinného typu v Bratislavskom kraji sú už vo výstavbe

3152

Prechod od veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb k menším domovom rodinného typu. To je cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Výstavba nových zariadení pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja je už v plnom prúde.

„Deinštitucionalizácia je mimoriadne ambiciózny projekt, vďaka ktorému sa zariadenia sociálnych služieb zmenia na zariadenia rodinného typu. Pre klientov to bude znamenať osobnejší kontakt a kvalitnejší život v menších komunitách. Je to síce finančne, časovo, personálne a kapacitne náročné, ale plánujeme v tomto procese pokračovať aj pri ďalších župných zariadeniach,“ vyhlásil na kontrolnom dni na stavbe v Domove sociálnych služieb v Rači Juraj Droba, predseda BSK. Podľa neho ide o významný krok v oblasti poskytovania služieb sociálnej starostlivosti. Bratislavský samosprávny kraj ako verejný  ako významný zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb v regióne sa na tento proces dlhodobo pripravoval. Aj vďaka tomu sú viaceré zariadenia sociálnych služieb už vo výstavbe.

„Je preukázané, že rodinné prostredie je z hľadiska aktivizácie klienta zariadenia najvhodnejšie. Pre tých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje neustálu asistenciu, prinášame zmenu v princípoch poskytovania starostlivosti. Odborná sociálna služba bude k dispozícii v prostredí s domáckym charakterom. Klienti získajú viac životného súkromia, budú môcť o svojom živote a činnostiach viac rozhodovať, dostanú viac flexibility v trávení voľného času. Klienti sa sami budú rozhodovať akých aktivít komunity sa zúčastnia, alebo oni sami budú autormi komunitných aktivít. Vytvorí sa tým priestor pre vznik nových sociálnych väzieb. Ďalším pozitívom je podpora aj rozvoj inklúzie, nediskriminácia, vyššia miera dôstojnosti a rešpektovania inakosti,“ vysvetlila Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK.

Deinštitucionalizácia nemení len sociálne služby ako také, ale znamená aj obrovskú zmenu v samotnom pohľade na tieto služby a ich klientov. Podpora inklúzie v poskytovaní sociálnych služieb znamená umožniť systémovo napĺňať individuálne potreby jednotlivých klientov, teda vnímať rôznorodosť, identifikovať a odstraňovať bariéry, a tým skvalitňovať nie len poskytovanú službu ale predovšetkým život prijímateľov tejto služby.

„V súčasnosti sú už dve zariadenia sociálnych služieb v najvyššom stupni pripravenosti, pričom sa do deinštitucionalizácie zapojilo ďalších šesť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálne prebieha rekonštrukcia dvojpodlažného objektu na Strelkovej ulici a výstavba dvojdomu na Račianskej ulici,“ uviedla Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Náklady na transformáciu objektov zariadenia Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Rača sú 2,5 milióna eur. Z toho až 95 % je financovaných prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Obrovským prínosom tohto projektu je poskytovanie starostlivosti ambulantnou (dennou) formou pre klientov s duševnými poruchami.

Pre Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre sa stavajúrodinné domy v obciach Častá a Dubová. V dohľadnej dobe začne župa s rekonštrukciou zázemia zariadenia v Modre-Kráľovej. V objektoch sa budú nachádzať dve domácnosti, každá pre 6 prijímateľov sociálnej služby. Tieto priestory budú bezbariérové a v súlade s najnovšími štandardami sociálnej starostlivosti.

„V uplynulom období sa v poskytovaní sociálnych služieb zmenil predovšetkým postoj ku klientom. V inštitucionalizovanom prostredí nie je priestor na individuálnu prácu s klientom. Ich zdravotný stav a prístup z nich vytvára pasívnych prijímateľov sociálnych služieb. V súčasnosti vnímame klienta ako aktívny subjekt, s ktorým spolupracujeme ako s partnerom v rámci ich možností.  Snažíme sa  priblížiť klientom a ich príbuzným, že vďaka procesu deinštitucionalizácie budú môcť viesť slobodný, nezávislý  a podľa svojich možností plnohodnotný život. Z reakcií zo strany klientov ako i príbuzných je táto predstava prijímaná veľmi pozitívne,“ uzavrela Miroslava Tatarkovičová z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači.

Dom z prednej strany
Dom zo zadnej strany

Príloha: DSS_Račianska_105_štúdia

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu