Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA – naša druhá rodina

2508

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú  radosti aj bežné starosti. Niektoré si uchováme v pamäti kratšie, niektoré až do konca života. Väčšina z nás chce tieto dni prežiť najradšej vo vlastnej rodine. Niektorí však napriek svojmu ťažkému osudu majú šťastie a majú rodiny dve. Pre prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „klienti“) Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA (ďalej len „DSS INTEGRA“) je druhou rodinou práve toto zariadenie.

Zariadenie prvýkrát otvorilo brány 1. júla 1992 pod názvom „Zariadenie sociálnej starostlivosti o viacnásobne postihnutých v Bratislave“  a až neskôr s názvom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA. V roku 2012 sa DSS INTEGRA rozšírila o Zariadenie podporovaného bývania v Senci a v roku 2019 na základe požiadaviek verejnosti o špecializované zariadenie pre deti a dospelých s pervazívnou vývinovou poruchou.

Dnes je z DSS INTEGRA moderné zariadenie, schopné poskytovať profesionálne služby na najvyššej úrovni. Aktuálna kapacita zariadenia je 52 miest, z toho na Tylovej ulici 21 v Bratislave v domove sociálnych služieb 32 miest pre deti od 3 rokov veku a dospelých, v špecializovanom zariadení 8 miest pre deti od 6 rokov veku a dospelých a na Lichnerovej ul. 86 v Senci v zariadení podporovaného bývania 12 miest.  Cieľom DSS INTERA je poskytovať kvalitné služby ľuďom so zdravotným postihnutím, snaha o ich maximálne možnú integráciu do spoločnosti a v zariadení podporovaného bývania aj príprava na plnohodnotný samostatný život.

Tím zamestnancov pripravuje klientom zariadenia záujmové aktivity, akcie a výlety s rôznym tematickým zameraním.  INTEGRÁCI sa tešia na všetky nové príležitosti a stretnutia ako veľká rodina. Svoju radosť a chuť do života už veľa krát dokázali úspechmi v rôznych súťažiach, ako boccia, plávanie, petang. Nenechajú sa zahanbiť ani v umeleckých činnostiach ako keramika, výtvarné činnosti, spev, či pletenie z papiera a tak ako asi väčšina z nás sa aj radi zabávajú. Neoddeliteľnou súčasťou denných aktivít sú terapie, z ktorých najobľúbenejšia je práca v keramickej dielničke, muzikoterapia a arteterapia.

Klienti s obľubou pravidelne relaxujú v multisenzorickej miestnosti snoezelen,  na rehabilitáciách a v príjemnej atmosfére krásneho prostredia záhrady. V empatickom a podporujúcom prostredí zariadenia majú k dispozícii aj psychologické služby, kde bez obáv môžu vyjadriť svoje túžby, želania a ventilovať svoje emócie. V snahe vytvoriť čo najkrajší domov je DSS INTEGRA nápomocné občianske združenie PEGAS, ktoré založili rodičia klientov tohto zariadenia.

DSS INTEGRA je už dlhé roky otvorené verejnej komunite a dobrovoľníckej činnosti. Mnohé aktivity by bez dobrovoľníckej činnosti rôznych organizácií boli ohrozené a neuskutočniteľné. Medzi najvýznamnejšiu dobrovoľnícku aktivitu patrí už niekoľko rokov „Medzinárodný dobrovoľnícky tábor – cez hranice hendikepu“. Zariadenie sa tak stáva miestom stretnutia mladých ľudí z celého sveta a spája mladých – hovoriacich iným jazykom, no uznávajúcich hlboké hodnoty ľudskosti, tolerancie a pomoci druhým. Základom dobrovoľníctva je spájanie ľudskej a profesionálnej pomoci, ktorá nezriedka obohatí tak obdarovaného, ako aj darcu,  čím všetci svojou mierou prispievajú k niečomu, čomu sa povie „druhý domov“.