Dúbravka odpovedá na otázky o školách

1447

Ako budú prebiehať zápisy do materských škôl, ako prihlásiť dieťa do základnej školy? Máme platiť za školský klub? Ako je to s platbami pre združenie rodičov? Otázok veľa, mnohé sa opakujú a trápia viacerých. Mestská časť Bratislava-Dúbravka preto pripravila článok, ktorý by mal dať odpovede.

Ako je to s poplatkami v materských a základných školách?

Zákonní zástupcovia uhrádzali v školách poplatok za marec, jeho alikvotná časť bude vrátená na konci školského roku, čiže na konci júna 2020. Za apríl zákonní zástupcovia neplatia, neplatia ani za školské kluby v základných školách či réžiu v súvislosti so stravovaním v školách a škôlkach. V prípade žiadosti o vrátenie poplatku združeniu rodičov, sa musia zákonní zástupcovia obrátiť priamo na zástupcu združenia danej školy.

Ak by zákonní zástupcovia aj zaplatili za kalendárny mesiac, v ktorom bola škola mimo prevádzky, bude poplatok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka (čiže na konci júna 2020).

Pre otázky učiteľov a rodičov k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu zriadilo ministerstvo školstva aj call centrum rezortu.K dispozícii je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Ako prebiehajú zápisy do materských škôl?

S cieľom zrýchliť a zefektívniť postupy zapisuje mestská časť Bratislava-Dúbravka aj tento rok deti do materských škôl elektronicky. Pokračuje v tom už štvrtý rok a štvrtý rok úspešne. V čase šírenia nového koronavírusu a zatvorenia materských škôl sa ukázalo, že elektronické zapisovanie bolo správnym rozhodnutím.

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020 o 8.00. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár. Zákonný zástupca dieťaťa ho vyplní, na kontaktné e-mailové adresy následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí a po odvolaní mimoriadnej situácie zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.

Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, je treba kontaktovať útvar informatiky anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507. Bližšie informácie poskytne školský úrad na čísle 02/60101158.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí riaditeľka materskej školy, kde bude žiadosť odovzdaná.

Potvrdenú žiadosť zákonný zástupca musí osobne odniesť riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí. Riaditeľky budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 27. a 28. mája od 15.00 do 17.00. Májové preberanie žiadostí bude tento rok prebiehať bez detí.

Pokiaľ by do tohoto termínu nebola ukončená mimoriadna situácia a materské školy by boli ešte zatvorené, nový termín preberania žiadostí bude oznámený obvyklým spôsobom na webovej stránke mestskej časti.

Na zápis potrebuje zákonný zástupca aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami. Aktuálne majú materské školy 1057 detí.  Prioritou mestskej časti bolo prijať všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. augustu. Dobrou správou je, že aj vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke v posledných rokoch sa to vlani podarilo. Pri prijímaní zaváži okrem veku dieťaťa i súrodenec v materskej škole.  Prednostne musia materské školy podľa zákona prijímať päťročné deti a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Kedy sa začnú a ako sa budú zapisovať deti do základných škôl?

V súvislosti so šírením nového koronavírusu mení mestská časť Bratislava-Dúbravka aj zápisy do základných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Prebiehať budú elektronicky. Povinné sú pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj pre tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

Zápisy do všetkých základných škôl budú prebiehať elektronicky od 15. do 30. apríla 2020. Zákonný zástupca na webovej stránke vybranej základnej školy alebo na stránke mestskej časti nájde prihlášku, ktorá bude pre každú školu rovnaká, a vyplní ju v online systéme.

Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku aj poštou, pričom bude dôležitý dátum pečiatky na obálke (najneskôr do 30. apríla) a 28. apríla od 9.00 – 12.00 aj osobne na vrátnici zvolenej školy. Tieto možnosti ale zriaďovateľ odporúča používať len vo výnimočných prípadoch.

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a štyri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, dve súkromné a britská. Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak patria obyvatelia k jednotlivým školským obvodom – školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov.

Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska. Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu. Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne znevýhodnené.