Hľadáme stážistov do Inštitútu regionálnej politiky

2136
Naši stážisti v roku 2019.
Naši stážisti v roku 2019.

Otvárame ďalšiu odbornú stáž. Do nášho tímu pozývame vysokoškolských študentov, ktorí majú záujem spoznať prácu Inštitútu regionálnej politiky.

Odborná stáž je určená pre študentov 2. – 5. ročníka vysokých škôl študujúcich rôzne odbory v oblasti verejnej správy, podmienkou je aj znalosť jazykov. Ide o platenú 3-mesačnú stáž s nástupom v septembri 2022 a možnosťou pokračovania stáže počas celého roka. Životopisy môžu záujemcovia zasielať na e-mailovú adresu katarina.jurinova@region-bsk.sk do pondelka 15.08.2022.

Prax je skvelou príležitosťou na získanie pracovných skúseností, prehľadu a kontaktov. Tešíme sa na vás!

O Inštitúte regionálnej politiky BSK

Bratislavský kraj ako metropolitný región čelí mnohým výzvam, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie či kvality života. Kraj sa v rámci svojich kompetencií môže podieľať na cielenom odstraňovaní týchto problémov kraja, ale aj ďalších výziev, ktorým región čelí.

Pre správne nastavenie vhodných opatrení sú však nevyhnutné kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré zároveň umožňujú sledovanie dopadov jednotlivých politík. Analytické činnosti podporujú strategické riadenie a poskytujú alternatívy, na základe ktorých je možné prijímať vhodné opatrenia.

Inštitút sa venuje implementácii PHRSR a Programového vyhlásenia BSK, ako aj napĺňaniu jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského samosprávneho kraja. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev a tak vytvára podporný systém jasného strategického riadenia.

Hlavné úlohy Inštitútu

  • identifikácia, zber, zverejňovanie a prácu s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát a ich aktualizáciu;
  • hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja;
  • tvorba analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie („evidence-based policy“);
  • tvorba strategických dokumentov, štúdií pre koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach;
  • prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov;
  • koordinácia aktivít na území kraja a zapájanie a prepájanie aktérov zo štátnej správy, hl. m. SR BA, MČ BA a z miest a obcí Bratislavského kraja, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja;
  • využívanie SMART princípov pri implementácií a dodržiavaní jednotlivých cieľov, stratégií a politík.