Malokarpatské múzeum v Pezinku bolo ocenené za svoju prácu medailou Zväzu múzeí na Slovensku

656

Pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu múzeí na Slovensku sa konal v Múzeu vo Svätom Antone slávnostný večer.

Malokarpatské múzeum v Pezinku bolo ocenené za svoju prácu pamätnou medailou ZMS. Gratulujeme!

Zväz múzeí na Slovensku bol založený v roku 1990 ako profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike. Sídlom tohto nezávislého právnického subjektu je mesto Banská Bystrica. Hlavným poslaním Zväzu je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.

V rámci svojho poslania ZMS zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich zriaďovateľom, podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí. ZMS sleduje a presadzuje dodržiavanie princípov Etického kódexu múzeí ICOM, realizuje alebo sa podieľa na realizácii rôznych foriem vzdelávania a prezentačných aktivít múzeí, vykonáva edičnú a publikačnú činnosť, všestranne propaguje a popularizuje činnosť združenia a jeho členov.

Zdroj: Malokarpatské múzeum v Pezinku