MINÚTA PO MINÚTE: Zastupiteľstvo župy rokovalo o rozpočte na rok 2021

1926

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa opäť stretli online, aby prerokovali materiály župného Zastupiteľstva. Rozhodovať budú o rozpočte, dotačnej schéme BRDS aj revitalizácii Patrónky.

Župných poslancov čaká schvaľovanie rozpočtu BSK na roky 2021 – 2023. Zaujímavou témou bude aj projekt revitalizácie Patrónky. Plánujeme v tejto významnej časti Bratislavy vybudovať multifunkčný areál s priestormi pre školstvo, kultúru, umenie a šport. Súčasťou bude aj pamätník bratislavského holokaustu.

Ďalšou dôležitou témou je aj návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktorú možno skôr poznáte pod skratkou BRDS. Je to unikátna a mimoriadne obľúbená dotačná schéma, ktorá pomohla zrealizovať stovky dobrých nápadov.

Na programe je aj rokovanie o Regionálnom akčnom pláne Bratislavského kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021 – 2023, nomináciách na Ocenenie BSK za rok 2020, ale aj o vstupe nášho kraja ako partnera do projektu. „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. 

Zastupiteľstvo je vďaka unikátnemu systému online

V októbri sme po prvýkrát v histórii župy rokovali online. Virtuálne zastupiteľstvo malo úspech u kolegov aj poslancov. Prebieha cez špeciálny systém, ktorý sme vyvinuli u nás na župe a umožňuje poslancom hlasovať a prihlasovať sa do rozpravy či s faktickými poznámkami.

Všetky predkladané materiály nájdete TU.

NAŽIVO

Bod 3) Zámer vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra Bratislavského samosprávneho kraja v areáli Patrónky

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK

Župa sa púšťa do veľmi ambiciózneho projektu. Nie je o rekonštrukcii, obnove, interiérovom vybavení. Hovoríme o kreovaní územia dlhodobo zanedbanej časti Patrónka. V areáli je veľa zdevastovaných budov, my chceme tomuto územiu dať nový zmysel pre celú Bratislavu. Budeme tu rozvíjať sociálne, športové, edukačné aj kultúrne aktivity. Chceme Patrónku otvoriť všetkým obyvateľom kraja. Zatiaľ je zámer ideový a v prípade schválenia postupne predstavíme aj zmluvné a finančné aspekty.

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií BSK

Hlavný cieľ je revitalizovať zanedbané územie. Otvoríme moderné socio-kultúrno-vzdelávacie centrum. Medzi partnermi bude zariadenie sociálnych služieb Rosa, základná škola, ale aj odborné učilište, ktoré sa nachádzajú v areáli. Územie je spájané aj s temnou históriou II. svetovej vojny, a preto bude súčasťou projektu aj pamätník obetiam holokaustu. Pribudne veľa zelených plôch a do konceptu bude zakomponované aj odkrytie koryta Vydrica. Vytvorí sa aj peší a cyklistický bulvár, vznikne zelené priestranstvo a miesta pre ďalšie aktivity.

Elena Pätoprstá, vicežupanka BSK

Chcem len zdôrazniť dôraz na revitalizáciu Vydrice, ale aj ďalších priľahlých častí. Veľmi sa z tohto projektu teším.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Požiadali sme riaditeľku aj o obhliadku priestorov, aby sme sa oboznámili s areálom a ľahšie sa rozhodli, či náhradné priestory ponúknuté učilišťu budú adekvátne. Žiadame preto, aby bol materiál doplnený.

Juraj Droba, predseda BSK

Chcem zdôrazniť, že záväzok zakomponovať do projektu odborné učilište je pre nás dôležité, zároveň aj zelený aspekt projektu.

István Pomichal, poslanec BSK

Mali by sme materiál schvaľovať tak, ako je prednesený a detaily a technické veci by sme mali riešiť neskôr.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Náš návrh na pozmenenie uznesenia sme poslali písomne. Ide nám o to, aby sme už v štádiu zámeru počítali s tým, že nám záleží na partnerstve učilišťa, ako aj na vodozádržných riešeniach a podobne.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK

Rešpektujeme to a ďakujeme. V uznesení je však vyslovene uvedené, že budú vytvorené podmienky pre odborné učilište. Nie sme zriaďovateľ odborného učilišta, napriek tomu ideme hľadať prostriedky na jeho zakomponovanie do projektu. Ak by sme ich však uviedli ako partnera, zaväzujeme ich, že to budú musieť spolufinancovať. Preto neodporúčam takúto zmenu v materiáloch.

Elena Pätoprstá, vicežupanka BSK

Doplním, že čo sa Vydrice týka, v projekte sa počíta aj s revitalizáciou brehov a podobne. Nepôjde len o samotné koryto.

Martin Vlačiky, poslanec BSK

Som napriek tomu za to, aby zmeny žiadané pani Kiskovou boli zakomponované.

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií BSK

Len chcem uviesť na pravú mieru, že partner je ten, ktorý spolufinancuje podpísané memorandum. Pre nás je učilište prijímateľ, ako partner by sa museli podieľať na realizácii projektu, teda aj finančne. Čo sa týka vodozádržných opatrení, je tam určite viac možností, ako futbalové ihrisko. Ohľadne Vydrice, stane sa súčasťou územia a presne, ako povedala pani Pätoprstá, nepovažujem za nutné meniť uznesenie.

Juraj Droba, predseda BSK

Dovoľte mi pustiť vám video, ktoré obsahuje aj návrhy na pamätník bratislavského holokaustu.

Peter Buzáš, poslanec BSK

Prečo nebolo zastupiteľstvo informované o podpísaní Memoranda?

Marek Machata, poslanec BSK

Rád by som sa opýtal pani poslankyne Kiskovej, či jej e-mail máme považovať za pozmeňovací návrh.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Mail som posielala za celý klub. Áno, boli by sme radi, aby to bolo brané ako pozmeňovací návrh.

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií BSK

Memorandum bolo podpísané v októbri a ospravedlňujem sa, že nebolo súčasťou materiálov. Memorandum však nemusí ísť do Zastupiteľstva.

Marek Machata, poslanec BSK

Prosím o hlasovanie o pozmeňovacom návrhu.

Pozmeňovací návrh nebol prijatý.

HLASOVANIE Za: 42, Proti: 0, Zdržali sa: 4

Bod 4) Návrh rozpočtu BSK 2021 – 2023

Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu BSK

Budúci rok má župa hospodáriť so sumou vo výške 226 mil. EUR. Prioritou sú školstvo, sociálna oblasť a doprava. Kraj plánuje investovať do rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy, deinštitucionalizácie sociálnych služieb, aj do budovania ciest. Župa počíta aj so začiatkom výstavby novej cyklolávky cez rieku Morava. Najvacsie transfery idú do školstva 80 mil eur. Zachováme štandard z predchádzajúcich období. Opäť budú k dizpocíii dotácie, ktoré spustíme v pondelok. Máme ambiciózny investičný plán. Máme vytvorenú aj rezervu. Rozpočet je živý materiál, pravidelne ho aktualizujeme.

Milan Slezák, hlavný kontrolór BSK

Návrh je v súlade s ustanoveniami. Je vyrovnaný. Rozpočet odporúčam schváliť.

István Pomichal, predseda Fionančnej komisie

Finančná komisia odporúča schváliť rozpočet.

Lýdia Ovečková, poslankyňa BSK

Ďakujem úradu BSK za prípravu rozpočtu.

Ján Buocik, poslanec BSK

Na cestné komunikácie je rozpočtovaných 13,5 mil. eur, očakávam, že príde k skvalitneniu dopravy v Bratislavskom kraji. Keďže spoločnosť regionálne cesty už máme pod kontrolou, nevidím to ako problém, že by sme tam mali dať financie. V autobusovej doprave je nárast o 5%. Očakávame, že budeme mať výsledok nového dopravcu, čize tu by sme mohli aj ušetriť. Podarilo sa nájsť 200 tisíc eur na rekonštrukciu areálu školy na Ostredkovej.

Dušan Pekár, poslanec BSK

Analyzovali sme financovanie urgentu v Malackách. Neviem, či je to správne. O tomto rozhodnutí sme sa dozvedeli z médií. Poslanecký zbor nebol do tohto rozhodnutia vtiahnutý. Ak toto má byť šetrenie, šetríme na nesprávnom mieste.

Juraj Droba, predseda BSK

Posledný rok sa tomuto problému intenzívne venujeme. Podľa posledných informácií by mala byť Ugentná pohotovostná služba (UPS) v Malackách zaradená do štátnej siete. Tým pádom by mala táto služba pokračovať.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK

Nové skutočnosti nasvedčujú tomu, že služba by mala byť v sieti urgentov, čiže by mala byť financovaná zo strany štátu. To by sa malo stať k 1. februáru. Ostáva vyriešiť január, ktorý v tomto prípade bude financovať BSK.

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Čo sa týka spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s., malo by byť navýšené aj základné imanie, nielen kapitálové výdavky. Otváranie novej cestárskej spoločnosti stále považujem za prehnane náročné a drahé.

Juraj Droba, predseda BSK

Po desiatich rokoch sme sa odvážili na radikálne riešenia RCB, a. s. Ideme to robiť čisto a transparentne. Čo sa týka DPH, riešenie hľadáme. Ohľadne nového vedenia firmy – generálny riaditeľ vám všetkým bude k dispozícii a vznikne aj komunikačné oddelenie. Generálny riaditeľ bude aj súčasťou zastupiteľstiev a dopravných komisií.

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK

Dnes bola nová spoločnosť RSC BSK zapísaná do obchodného registra. Reagujem na príspevok pani Hudákovej – nepovedal som, že v RSC BSK nebude majetok. Ten bude prenajímaný. Formu novej firmy – obchodnú spoločnosť, sme zvolili z viacerých dôvodov. Jasne sme si pomenovali výhody a nevýhody.

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Poukázala som vlastne na to, že na prácu v RCB by sa nemala nabaľovať DPH. V novej firme to určite nebude možné do takej miery, ako by sme mali rozpočtovú organizáciu.

Peter Pilinský, poslanec BSK

Chcem sa informovať o zveľadení areálu a bežeckej dráhy na Gymnáziu Hubeného. Či je ošetrené, že nebude poškodená vybudovaná investícia už vybudovaného športoviska.

Vladimír Bajan, poslanec BSK

Začala sa diskusia o zmene financovania samospráv a VÚC. Navrhujem, aby sme sa k tomu stretávali, pretože môže ísť aj o zásadné zmeny v rozpočte a mali by sme o tom diskutovať systémovo.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK

Reagujem na pána Pilinského. Realizácia projektu na škole Hubeného bude už v roku 2021.

Lucia Vidanová, poslankyňa BSK

Chcem poďakovať župe, že prispeli k tomu, aby Ministerstvo rozhodlo o zaradení ÚPS Malacky do štátnej siete.

Mária Hudáková, poslankyňa BSK

Ešte sa vyjadrím k RCB, resp. RSC BSK. Budem veľmi rada, ak sa pri hospodárení v novej firme podarí maximálne šetriť na DPH.

Juraj Droba, predseda BSK

Čo sa týka RCB, v novej firme predpokladám ďaleko viac výkonov za menej peňazí a dohliadať na to bude nielen župa, ale aj vy, poslanci.

Dušan Dvoran, poslanec BSK

Pre mňa je bežná údržba najdôležitejším úkonom. Potrebujeme v prvom rade bezpečnosť na existujúcich cestách.

Juraj Říha, poslanec BSK

Reagujem na list, ktorý sme obdržali od poslancov v Pezinku vo veci zmeny navrhovaného rozpočtu pre roky 2022 a 2023. Ide o sumu alokovanú na obchvat Pezinka. Nesúhlasím, aby sa to riešilo na úkor projektu iného mesta.

Michal Halabica, riaditeľ Odboru dopravy BSK

Chcem dovysetliť, že ide o rovnaký prípad, ako gymnázium. Ten list poslancov neznamená, že tie úkony robiť nebudeme. Len že výdavok nastane až v roku 2023. Nebude to na úkor napríklad obchvatu Malaciek.

Juraj Štekláč, vicežupan BSK

K malackému urgentu – riešenie si bude vyžadovať ďalšie kroky, ale určite je to na dobrej ceste. Tiež ďakujem vedeniu župy aj ministerstva. Ak máme hovoriť o samotnom rozpočte, ten bol plne prerokovaný.

Jozef Krúpa, poslanec BSK

Čo sa týka stredného odborného učilišta energetického v Záhorskej Bystrici, nenašiel som v rozpočte peniaze vyčlenené na demoláciu. Teším sa však na nový projekt, ktorého súčasťou bude DSS a športoviská. Budem rád, ak sa to objaví v rozpočte, nenašiel som to.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu

Rátame s areálom v Záhorskej Bystrici, avšak v poslednej dobe sme čakali na rozhodnutie Magistrátu. Ideme ho kreovať v roku 2021 a je zahrnuté v rozpočte pod spoločnou položkou ohľadne projektov. V roku 2021 ešte nebudú búracie práce, budeme sa sústrediť na projektovú dokumentáciu.

Mikuláš Krippel, vicežupan BSK

Chcem sa poďakovať, že pri sociálnych službách zostali sumy v rozpočte na podobných sumách, ako minulý rok.

HLASOVANIE: Za: 36, Proti: 0, Zdržali sa: 3

Rozpočet bol schválený.

Bod 5) Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

HLASOVANIE: Za: 39, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Bod 6) Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a.s. zo dňa 02. 01. 2009, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK

Podstatou materiálu je predĺženie zmluvy o tri mesiace, resp. do konca zimnej pohotovosti. Je to z dôvodu zachovania nutnej starostlivosti o cesty.

HLASOVANIE: Za: 40, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Bod 7) Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií BSK

Ide o to, aby zásah bol koordinovaný a čo najpresnejší.

HLASOVANIE: Za: 34, Proti: , Zdržali sa:

Bod 8) Informácia Odpočet Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za kalendárny rok 2020

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégií BSK

Všetko bolo podrobne vysvetlené na komisiách.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Prosím o ubezpečenie vedením župy, že ide iba o odpočet a komisie budú mať priestor o veci ešte rokovať. Na mysli mám list obdržaný od Ministerstva dopravy.

Michal Halabica, riaditeľ Odboru dopravy BSK

Diskusie o zmenách územného plánu ešte neprebehli, je to v pláne a poslanci budú informovaní.

Dušan Dvoran, poslanec BSK

Sústreďme sa na odpočet. Na komisiách bol priestor na tieto rokovania.

Mária Kisková, poslankyňa BSK

Áno, ide o odpočet. Bola by som rada, ak by sa tam neobjavovali veci, ako že to bude župa riešiť v zmenách a doplnkoch územného plánu.

Alžbeta Ožvaldová, vicežupanka BSK

Odpočet Akčného plánu obdržal požiadavku od Ministerstva dopravy. Tento list bude preto braný na vedomie.

Martin Vlačiky, poslanec BSK

Ministerstvo ale chce vynechať šírkové parametre, čo mi nedáva zmysel.

HLASOVANIE: Za: 37, Proti: 0, Zdržali sa: 2

Bod 9) Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021

Juraj Droba, predseda BSK

Body 9 až 15 sú obdobné, a preto ich budeme uvádzať spoločne. Hlasovania budú osobitne.

Bod 10) Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2021 – 2022 z dôvodu skončenia platnosti nominácie súčasných členov

Bod 11) Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2021

Bod 12) Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na roky 2021 – 2022

Bod 13) Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže na rok 2021

Bod 14) Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2021

Bod 15) Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na roky 2021 – 2022

HLASOVANIE K BODU 9: Za: 39, Proti: 0, Zdržali sa: 0

HLASOVANIE K BODU 10: Za: 39, Proti: 0, Zdržali sa: 0

HLASOVANIE K BODU 11: Za: 39, Proti: 0, Zdržali sa: 0

HLASOVANIE K BODU 12: Za: 40, Proti: 0, Zdržali sa: 1

HLASOVANIE K BODU 13: Za: 39, Proti: 0, Zdržali sa: 1

HLASOVANIE K BODU 14: Za: 40, Proti: 0, Zdržali sa: 2

HLASOVANIE K BODU 15: Za: 40, Proti: 0, Zdržali sa: 2

Bod 16) Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2015 v časti B bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 a uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK

Materiál obsahuje dve alternatívy, boli predstavené aj na komisiách.

Vladimír Bajan, poslanec BSK

Odporúčam prvú alternatívu.

Juraj Štekláč, vicežupan BSK

Prikláňame sa tiež k variante č. 1.

HLASOVANIE k alternatíve A (predĺženie nájmu na 1 rok): Za: 38, Proti: 1, Zdržali sa: 1

Bod 17) Návrh na schválenie DODATKU č. 5 k Zriaďovacej listine číslo 10/2009zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok

HLASOVANIE: Za: 40, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Bod 18) Návrh Regionálneho akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021 – 2023

HLASOVANIE: Za: 40, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Bod 19) Návrh na IV. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, okres Bratislava III

Bod 20) Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2021

HLASOVANIE Za: 41, Proti: 0, Zdržali sa: 1

Bod 21) Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

HLASOVANIE Za: 44, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Bod 22) Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK na 1. polrok 2021

HLASOVANIE Za: 43, Proti: 0, Zdržali sa: 1

Bod 23) Informácia o modernizácií železničného uzla v Hl. meste SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom samosprávnom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice (terminálu) Bratislava Filiálka

HLASOVANIE Za: 41, Proti: 0, Zdržali sa: 1