Nová výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne

902

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s.r.o. (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritná os/téma výzvy:

  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 3.11.2021
  • Dátum uzávierky: 3.12.2021
  • Finančná alokácia výzvy: 618.176,52 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek nejasností či bližších informácií neváhajte kontaktovať regionálny informačný bod na mailovej adrese zuzana.illitova@region-bsk.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 4826 4849. O činnostiach regionálneho informačného bodu sa môžete informovať na stránke Regionálny Informačný bod – Bratislavskykraj.sk.