Regionálny Informačný bod

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov.

V prípade záujmu o konzultáciu projektového návrhu kontaktujte Regionálny Informačný bod na telefónne číslo alebo e-mail uvedený vľavo. Ku konzultácií je vhodné pripraviť si vyplnený ideový zámer.

Ideový zámer_vzor_2021-2027

Aktivity BSK:

 1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020;
 2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu;
 3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov;
 4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov;
 5. Propagácia a publicita programu;
 6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK;
 7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force);
 8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj);
 9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu;
 10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu;
 11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner.

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.

Menu

Kontakt

Mgr. Zuzana Illiťová

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4849
E-mail: zuzana.illitova@region-bsk.sk