FAQ

Najčastejšie otázky v Programe Interreg SK-HU a odpovede na ne nájdete tu: https://www.skhu.eu/faq

Najčastejšie otázky v Programe SK-CZ pre slovenských žiadateľov a prijímateľov nájdete tu: https://www.sk-cz.eu/sk/faq/vseobecne-platne

Kontakty na programových manažérov a kontrolórov sa nachádzajú na stránkach programov v časti Kontakty

 

Fond malých projektov SK-HU:

Čo znamená Fond malých projektov?

Fond malých projektov (FMP) je nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu (príspevok z EFRR v sume od 20 000 – 50 000 Eur). Sú to finančné prostriedky na realizáciu malých projektov v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (PO1 – Príroda a kultúra a PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti).

Ako sa uskutočňuje financovanie malých projektov?

Realizácia malých projektov si vyžaduje predfinancovanie. Vedúci prijímateľ predkladá žiadosť o platbu len raz, a to po ukončení realizácie projektu.

Kto sa môže uchádzať o príspevok?

V rámci Fondu malých projektov sa o finančný príspevok z EFRR môžu uchádzať subjekty vykonávajúce činnosť v oprávnených programových oblastiach v súlade s Kapitolou 3.2 Príručky pre žiadateľa v Slovenskej republike alebo v Maďarsku, ktoré majú právnu formu uvedenú v Kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa.

Aká je doba realizácie projektu?

Doba realizácie malého projektu spravidla nemôže presahovať 12 mesiacov. Vo výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch sa doba realizácie projektu môže po schválení Monitorovacím výborom pre Fond malých projektov predĺžiť na 18 mesiacov.

Aká je minimálna a maximálna suma príspevku poskytovaného z EFRR?

Suma minimálneho príspevku poskytovaného z EFRR je 20 000 Eur.

Suma maximálneho príspevku poskytovaného z EFRR je 50 000 Eur.

Aké sú požiadavky na partnerstvo?

Základnou požiadavkou pre vznik partnerstva je, aby sa do projektu zapojil aspoň jeden slovenský a aspoň jeden maďarský partner. Kritérium partnerstva sa považuje za automaticky splnené, ak je žiadateľom príspevku Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Kto je vedúcim partnerom malého projektu a aké má povinnosti?

Určenie vedúceho partnera malého projektu v rámci partnerstva je otázkou dohody medzi partnermi. Vedúci partner zodpovedá za koordináciu projektového partnerstva. Vedúci partner malého projektu predkladá žiadosť o príspevok v mene celého konzorcia a je hlavnou kontaktnou osobou vedúceho prijímateľa FMP (EZÚS). Zákonný zástupca vedúceho partnera malého projektu podpisuje Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Kto je partnerom malého projektu a aké má povinnosti?

Určenie partnera malého projektu v rámci partnerstva je otázkou dohody medzi partnermi. Partnerom malého projektu je subjekt zúčastňujúci sa projektu, ktorý partnerstvo potvrdil svojím podpisom. Partner malého projektu sa aktívne zúčastňuje prípravy a realizácie projektu a vedúcemu partnerovi malého projektu počas vybavovania záležitostí súvisiacich s projektom poskytuje podporu, vyhľadáva informácie a pripravuje podkladové materiály.

Môžu byť partnermi projektu aj podnikatelia?

Podnikatelia sa nemôžu uchádzať o príspevok.

Aké činnosti podporuje Fond malých projektov?

Indikatívny zoznam činností, ktoré môžu získať finančný príspevok v rámci prioritných osí PO1- Príroda a kultúra a PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti nájdete v Kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.

Môže si žiadateľ vyberať len z činností uvedených v Príručke pre žiadateľa?

Zoznam činností v Príručke pre žiadateľa je indikatívny a môže sa rozšíriť o činnosti, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov programu a špecifických cieľov prioritnej osi.

Môže žiadateľ žiadať o príspevok na realizáciu činnosti, ktorej lokalita sa nachádza mimo programovej oblasti?

Žiadať o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko je možné len na činnosti realizované na určenom programovom území, pričom vyúčtovať je možné len náklady vzniknuté a reálne uhradené na príslušnom programovom území.

Aký je pomer príspevku z EFRR a spolufinancovania?

Príspevok poskytovaný z EFRR predstavuje 85 % celkových oprávnených nákladov malého projektu, a to minimálne 20 000 Eur a maximálne 50 000 Eur na projekt.

Zvyšných 15 % celkových nákladov zabezpečujú prijímatelia malého projektu svojpomocne, čiže formou tzv. spolufinancovania z vlastných zdrojov. Základom spolufinancovania z vlastných zdrojov môžu byť vlastné finančné prostriedky alebo úverové zdroje prijímateľa.

Ďalšie otázky a odpovede ohľadom Fondu malých projektov SK-HU nájdete na: https://rdvegtc-spf.eu/faq/?lang=sk  alebo môžete poslať otázku na e-mailovo na adresu: info@rdvegtc-spf.eu

Menu

Kontakt

Mgr. Zuzana Illiťová

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4849
E-mail: zuzana.illitova@region-bsk.sk

Prejsť na obsah