Aktuálne výzvy

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (ďalej výzva) v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritná os/téma výzvy:

  • PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
  • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Dátum vyhlásenia výzvy: 3.11.2021

Dátum uzávierky: 3.12.2021

Finančná alokácia: 618.176,52 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené na web stránke EZÚS Rába-Dunaj-Váh. 

https://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty-v-zapadnom-pohranicnom-regione-2/?lang=sk

(Aktuálne výzvy sú vždy zverejnené na webových stránkach Programov spolupráce.)

Menu

Kontakt

Mgr. Zuzana Illiťová

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4849
E-mail: zuzana.illitova@region-bsk.sk