Novela zákona o verejnom obstarávaní má pomôcť zrýchliť procesy aj samosprávam

599
zakon_o_verejnom_obstaravani

Cieľom nového návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vypracovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) a ktorý je teraz predmetom medzirezortného pripomienkového konania, je zefektívniť procesy, znížiť byrokraciu a podporiť subjekty zodpovedné za verejné obstarávanie.

Návrh zákona zahŕňa viacero zásadných zmien. Jednou z nich je navýšenie limitov pre nákup tovarov, služieb a stavebných prác bez potreby dodržiavania zákona z 10.000 eur na 50.000 eur, čím sa má Slovensko priblížiť k európskemu priemeru. Kontrola zostáva nezmenená, pričom všetky subjekty, okrem malých obcí a miest, musia zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv.

Návrh sa tiež snaží odstrániť nadbytočné regulácie, známe ako goldplating, a zjednodušiť proces tým, že ponechá len tie limity, ktoré vyžaduje Európska únia. Goldplating v kontexte legislatívy a verejného obstarávania odkazuje na prax, keď sa do vnútroštátneho práva jednotlivých členských štátov EÚ transponujú smernice Európskej únie s pridaním dodatočných požiadaviek alebo obmedzení, ktoré pôvodná smernica EÚ neobsahuje. Tento proces vedie k nadmernému regulovaniu, čo môže zbytočne komplikovať a predlžovať procesy, ako je verejné obstarávanie, a zvyšovať náklady pre podniky a inštitúcie zapojené do týchto procesov. V kontexte návrhu zákona o verejnom obstarávaní, „odstránenie goldplatingu“ teda znamená snahu o zjednodušenie a zefektívnenie právnych predpisov tým, že sa odstránia nadbytočné národné požiadavky a ponechajú sa len tie, ktoré sú priamo vyžadované smernicami Európskej únie. Cieľom je uľahčiť proces verejného obstarávania, zvýšiť jeho efektivitu a znížiť administratívnu záťaž pre obstarávateľov.

Zvyšujú sa napríklad limity pre stavebné práce, kde sa námietky neprijímajú, z 800.000 eur na 1,5 milióna eur a pre tovary a služby na 221.000 eur. Plánuje sa tiež odstránenie možnosti žiadosti o nápravu, ktorú smernice EÚ nevyžadujú.

Pokuty za porušenie zákona sa budú pohybovať v rozpätí od 0,1 do 5 % zmluvnej ceny, čo je zmena oproti súčasnému pevnému limitu 5 %. Elektronické obstarávanie zostáva zachované s použitím elektronickej platformy a ďalších elektronických prostriedkov. Návrh tiež zahŕňa ochranu niektorých samospráv pred nútenou správou a umožňuje odpustenie štátnych pohľadávok za určitých podmienok.