Novinky v prospech snúbencov. Prinášame vám prehľad

539

Národná rada SR schválila na 75. schôdzi poslaneckú novelu zákona o mene a priezvisku, ktorou sa zároveň mení aj zákon o rodine, zákon o matrikách a zákon o správnych poplatkoch. Nová úprava, na ktorej spolupracoval aj rezort vnútra, je ústretová pre budúcich manželov.

Na civilný sobáš mimo miesta trvalého pobytu nebude potrebné povolenie

Snúbenci si po novom nebudú musieť vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo miesta trvalého pobytu jedného z nich. V súčasnosti musí príslušný matričný úrad formálne povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. Ide o zbytočnú byrokraciu pre budúcich manželov a z toho dôvodu sa táto administratívnu prekážka zo zákona odstraňuje.

Rovnako tak zanikne aj správny poplatok za toto povolenie, za tzv. delegačky. Ostane zachovaný len správny poplatok za samotné uzavretie manželstva mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu snúbencov.

Možnosť voľby poradia priezvisk

Pokiaľ jeden zo snúbencov bude chcieť používať spoločné priezvisko a ponechať si aj doterajšie priezvisko, bude si ich môcť uvádzať v poradí podľa svojho výberu. V súčasnosti musí byť doterajšie priezvisko zapísané ako druhé v poradí.

Takisto snúbenec, ktorý už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk si ponechá po uzavretí manželstva, pričom sa môže rozhodnúť o poradí spoločného a jedného z doterajších priezvisk.

Sobáš v zastúpení

Po novom bude povinné v písomnej žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie snúbenca o vstupe do manželstva urobil jeho zástupca, uviesť dôležité dôvody. Snahou je predchádzať zneužívaniu možnosti zavretia manželstva v zastúpení na fingované alebo účelové sobáše.

Za dôležité dôvody k povoleniu uzavrieť manželstvo zástupcom sú považované situácie ako napríklad, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený alebo ak je snúbenica tehotná a snúbenec sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa dohodnú na uzavretí manželstva zástupcom a pod.

Zmena cudzojazyčného mena

Novu právnou úpravou sa zavádza, že požadovaná zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak sa bude môcť aplikovať len raz. V súčasnosti nie je ohraničený možný počet takýchto zmien a v praxi to spôsobuje administratívnu záťaž matričných úradov. Stávali sa prípady, keď napríklad žiadateľka požiadala o zmenu mena „Iveta“ na cudzojazyčný tvar „Ivett“. Následne požiadala o spätnú zmenu na tvar mena „Iveta“ a opakovane požiadala o zmenu mena na cudzojazyčný tvar „Ivette“.

Zápis priezviska dieťaťa, ktoré má občianstvo aj iného štátu

Spresňuje sa zápis priezviska dieťaťa do knihy narodení, ktoré je občanom aj iného štátu. Rodič/rodičia dieťaťa budú povinní doložiť relevantné potvrdenie alebo verejnú listinu (v prípade zápisu narodenia do osobitnej matriky pas dieťaťa ), ktorým deklarujú oprávnenie zápisu priezviska dieťaťa podľa právneho poriadku alebo tradície štátu, ktorého občianstvo dieťa nadobudlo. Precizuje sa aj skutočnosť, že takto môže dieťa nadobudnúť priezvisko narodením hneď pri zápise do knihy narodení.

Zmena priezviska manželov

Zavádza sa ďalšia možnosť zmeny priezviska, ktorú je možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena na iné spoločné priezvisko bude možná aj v prípade manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská. (Doteraz sa zákon vzťahoval len na možnosť zmeny spoločného priezviska manželov na iné spoločné priezvisko a situácie, keď sa menilo priezvisko len jedného z manželov.)

Zmeny budú účinné od 1. januára 2023.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR