Obyvatelia Zálesia sa môžu vyjadriť k strategickým plánom obce

1615

Starosta Zálesia vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do tvorby strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Komunitného plánu sociálnych služieb.

Môžu tak urobiť viacerými spôsobmi a stať sa tak súčasťou strategických zmien v obci. Dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zálesie s výhľadom do roku 2029 (PHRSR) bude strednodobý strategický dokument, ktorý stanovuje strategické ciele a priority rozvoja v obci. „Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre skvalitnenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Zálesie, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný,“ uvádza starosta Marián Perger.

Tieto materiály sú ako nevyhnutná príloha k všetkým žiadostiam o nenávratné zdroje (dotácie) na úrovni EÚ, ako aj Slovenska. Súčasťou procesu spracovania bude aj Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý je nevyhnutný na čerpanie nenávratných zdrojov v oblasti sociálnych služieb.

Podklady sú k dispozícii na webovej stránke obce a Facebooku Obec Zálesie (nedostatky v jednotlivých oblastiach, návrhy projektov, cieľov v jednotlivých oblastiach života obce), prípadne jednoduchou formou prostredníctvom e-mailu môžu obyvatelia navrhnúť v odrážkach všetky potrebné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu života v obci (všetko čo by bolo potrebné v obci vybudovať/odstrániť/opraviť).

Termín doručenia návrhov je 17.7.2020.

Zdroj: web obce Zálesie www.obeczalesie.sk