Úvod Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Navrhnite osobnosti na Ocenenia BSK za rok 2023

Bratislavská župa už tradične otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju.

Uzávierka návrhov na kandidátov je 31. decembra 2023.

Spolu sme ocenili už vyše stovku významných osobností kraja. Sú to výnimoční ľudia z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti, ktorí svojou prácou alebo talentom robia naše životy lepšími a skvele reprezentujú kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK udeľuje každoročne a to v nasledujúcich kategóriách:

Výročná cena Samuela Zocha

Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom, presahujúcim význam obce, mestskej časti či mesta, zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a zlepšenie života jeho občanov, ktorí obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju samosprávneho kraja, alebo vynikajúco reprezentovali BSK, môže Zastupiteľstvo BSK udeliť Výročnú cenu Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením BSK. Vo výnimočnom prípade môže Zastupiteľstvo BSK Výročnú cenu udeliť aj zahraničným občanom a/alebo in memoriam. Návrhy na udelenie Výročnej ceny Samuela Zocha môžu podávať predseda BSK, podpredsedovia BSK, poslanci BSK, obyvatelia BSK samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území BSK.

Pamätný list Samuela Zocha

Fyzickým alebo právnickým osobám, s trvalým pobytom v BSK alebo sídlom na území BSK, ktoré hodnotným spôsobom prispeli alebo sa mimoriadnym počinom, obetavým
nasadením, či svojou dlhodobou činnosťou zaslúžili o rozvoj BSK, alebo pozdvihli úroveň v oblasti kultúry, vedy a výskumu, športu, v sociálnej oblasti, zdravotníctve, doprave, resp. inej oblasti zasahujúcej do života obyvateľov BSK, môže Zastupiteľstvo BSK udeliť Pamätný list Samuela Zocha. Vo výnimočnom prípade môže Zastupiteľstvo BSK Pamätný list udeliť aj zahraničným občanom a/alebo in memoriam. Návrhy na udelenie Pamätného listu Samuela Zocha môžu podávať predseda BSK, podpredsedovia BSK, poslanci BSK, obyvatelia BSK samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území BSK.

Čestné občianstvo BSK

Fyzickým osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju BSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a/alebo partnerskými regiónmi zo zahraničia, môže Zastupiteľstvo BSK udeliť Čestné občianstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Návrhy na udelenie Čestného občianstva BSK môžu podávať predseda BSK, podpredsedovia BSK, poslanci BSK, obyvatelia BSK samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území BSK.

Historická osobnosť regiónu

Osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj Bratislavského kraja, udeľuje Zastupiteľstvo BSK titul „Historická osobnosť regiónu.“ Titul je udelený in memoriam jedenkrát ročne na návrh predsedu BSK. Návrh predsedu BSK na udelenie Titulu je prerokovaný na Zastupiteľstve BSK ako informatívny materiál. Udelenie Titulu sa vykonáva slávnostným spôsobom a meno Historickej osobnosti regiónu, vrátane uvedenia roku, v ktorom bol titul udelený, sa uvedie na tabuli Historických osobností regiónu vo foyer Úradu BSK.

Dosiaľ sme udelili päť titulov Historická osobnosť regiónu. Jeho držiteľmi sú Eugen Suchoň, Vladimír Dzurilla, Ladislav Dérer, Lucia Popp a Alfréd Wetzler.

Cena verejnosti

Cena verejnosti sa udeľuje fyzickej osobe alebo právnickej osobe, spomedzi osôb ocenených Výročnou cenou v príslušnom roku podľa tohto štatútu. O Cene verejnosti rozhodujú obyvatelia BSK prostredníctvom elektronického hlasovania na webovom sídle BSK. Víťazom sa stáva osobnosť, ktorá v elektronickom hlasovaní získa najvyšší počet hlasov. Nominácie na udelenie Ceny verejnosti, spolu s možnosťou hlasovať za jednotlivých nominovaných budú zverejnené na webovom sídle BSK.

Ďakovný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Predseda BSK môže významnú činnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu BSK oceniť Ďakovným listom predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja. Poďakovanie a verejné uznanie vo forme Ďakovného listu podpisuje predseda BSK.

Podávanie návrhov

Ocenenia BSK môžu byť udelené osobám s trvalým pobytom na území BSK alebo právnickým osobám so sídlom na území BSK. Návrhy na udelenie ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja či už samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území kraja.

Doručený návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a písomný súhlas navrhovaného s nomináciou. V prípade návrhu na ocenenie in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby.

Vyplnený formulár musí byť vlastnoručne podpísaný oboma stranami, teda nominovaným aj jeho navrhovateľom, a následne doručený na Úrad BSK jedným z týchto spôsobov:

  • elektronicky na ocenenia@bratislavskykraj.sk,
  • poštou na Bratislavský samosprávny kraj, Kancelária predsedu BSK, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava,
  • alebo osobne do podateľne Úradu BSK na Kancelária predsedu BSK, Sabinovská 16, 821 02 Bratislava.

Historická osobnosť regiónu 

Aktuálne články

Fotogaléria

Ocenenie Samuela Zocha

Prejsť na obsah